Menu

844kl.jpg

Besluitvormingsnotitie gebiedsvisie Veerse Meer Fase 1

Als onderdeel van het participatietraject van de gebiedsvisie Veerse Meer delen we graag met u de documenten die momenteel in het besluitvormingstraject van de verschillende overheden ter bespreking liggen. Het betreft de volgende documenten:

Werkbijeenkomsten gebiedsvisie Veerse Meer

Hieronder vindt u de verslaglegging van de vier werkbijeenkomsten die plaats vonden als onderdeel van het ontwikkelen van de gebiedsvisie Veerse Meer. 

Vervolg proces

Fase 1 van de gebiedsvisie Veerse Meer, waar deze werkbijeenkomsten onderdeel van uit maken, gaat om het ontwikkelen van basisprincipes op hoofdlijnen, zowel voor het gehele Veerse Meer als per gemeente. Op basis van de input van de werkbijeenkomsten wordt de voortgangsrapportage van Fase 1 aangepast. Na de bestuurlijke consultaties in maart zal er besluitvorming door de verschillende overheden (Provincie Zeeland, gemeenten Middelburg, Goes, Noord-Beveland en Veere en het Waterschap Scheldestromen) plaats vinden in april-mei 2020. Nadien gaat Fase 2 in. Dan zullen de basisprincipes of hoofdlijnen nader uitgewerkt worden om tot lokale invullingen en een gebiedsgerichte aanpak te komen. De planning van Fase 2 wordt nog nader bepaald. Ook in deze fase is uw input van harte welkom. Op een later moment wordt u hierover geïnformeerd.