Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Beleidsverkenning zonne-energie in Flevoland

In de provincie Flevoland zijn er diverse initiatieven en mogelijkheden voor velden met zonnepanelen. Vanwege het grootschalige en industriële karakter ervan wil de provincie hier zorgvuldig mee omgaan. Wing ondersteunt het proces om spelregels voor zonneparken in het buitengebied te formuleren. We onderzoeken de ruimtelijk-economische effecten van zonneparken op het Flevolandse landschap.

Provincie Flevoland heeft grote duurzaamheidsambities en wil ruimte bieden om die te realiseren. In de ontwerp Omgevingsvisie schrijft de provincie dat ze ruimte wil geven aan duurzame energieopwekking in het stedelijk en landelijk gebied. Maar hoe kunnen velden met zonnepanelen in het landelijk gebied worden ingepast? Samen met de gemeenten wil de provincie duidelijke spelregels opstellen. Wing voert samen met E&E een inhoudelijke verkenning van de opgave uit. Dit biedt de basis voor oordeelsvorming met inwoners, belangengroepen, staten en raadsleden.

Ruimtelijk-economische verkenning

We bekijken eerst de omvang van het benodigde areaal aan zonneparken. Samen met initiatiefnemers, gemeenten en belangenorganisaties zijn daarvoor verschillende ruimtelijke typologieën verkend. Denk aan zonneparken in de stadsrand, gecombineerd met windturbines of in de ruimte langs wegen of andere infrastructuur. We doen nu nader onderzoek naar de ruimtelijk en economische effecten van zonnevelden binnen deze typologieën. Is het financieel aantrekkelijk voor een initiatiefnemer? En wat zijn de gevolgen van zonneparken binnen een bepaalde typologie voor de beleving van het Flevolandse landschap?

Basis voor dialoog met stakeholders

De verkenning leidt tot een overzicht van kansen en risico’s voor zonneparken in het landelijk gebied en biedt daarmee de basis voor een dialoog met stakeholders. Bovendien duiden we de resultaten ten opzichte van de duurzaamheidsambities en economische haalbaarheid. Het geeft de provincie een overzicht van mogelijke beleidsrestricties en stimuleringsmogelijkheden vanuit ruimtelijk en economisch perspectief.

Samenwerkingspartner: E&E

    Periode:

    Januari 2017 – heden

    Opdrachtgever:

    Provincie Flevoland