Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Een gebiedsagenda voor de Wadden

Hoe gaan we in het unieke Waddengebied om met nieuwe ontwikkelingen, opgaven, kansen en dilemma’s? Met die vraag hebben meerdere provincies, gemeenten, natuurorganisaties en bedrijven van doen. In tientallen jaren hebben zij een stevige traditie van samenwerking opgebouwd. De Gebiedsagenda Wadden 2050 bouwt hierop voort. Wing organiseert het traject en maakt de ambities en strategieën helder.

In de afgelopen decennia was er met de Planologische Kernbeslissing en de Structuurvisie een ruimtelijk rijkskader voor natuurbescherming en menselijk gebruik voor de Waddenzee. Met de Omgevingswet die in 2021 ingaat, verandert dit. Daarom stellen rijk en regio samen een agenda op voor de Waddenzee, -kust en -eilanden. De Gebiedsagenda Wadden 2050 heeft geen juridische status, maar is ook geen vrijblijvend document. Het geeft input aan de officiële plannen van de betrokken overheden en partijen. 

Stem

Alle betrokken partijen hebben een stem: de ministeries van IenW en LNV, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, drie provincies, de vaste wal- en eilandengemeenten, waterschappen en vertegenwoordigers vanuit natuurorganisaties, havenbedrijven, landbouw, visserij en recreatie.

Wing begeleidt het traject en heeft twee Wadden-brede werkateliers georganiseerd om de ambities, kansen en knelpunten voor de gebiedsagenda te verkennen. Tijdens een tweedaags ontwerpatelier is een eerste stap gemaakt in de integratie van alle verschillende opgaven. Hoe verbinden we de eilanden, de kust, de zee en het Eems-Dollard estuarium?

Vragen, kansen en dilemma’s

Het Waddengebied kent een aantal spannende vragen, kansen en dilemma’s. Wat betekent de ambitie vanuit de energietransitie om bijvoorbeeld windmolens en zonneparken te plaatsen voor het open landschap? Hoe blijven de eilanden in de toekomst bereikbaar? Hoe kunnen we dijkversterking koppelen aan opgaven vanuit natuur, recreatie, landbouw en leefbaarheid? Inmiddels zijn het perspectief voor 2050, kernwaarden, doelen en strategieën vastgesteld. Deze bespreken we nu met alle betrokken partijen, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Zo organiseren we bijvoorbeeld regiobijeenkomsten voor leden van Raden en Staten en Waterschappen. Wing organiseert bijeenkomsten samen met het projectteam, doet het schrijfwerk en helpt de stuurgroep om de keuzen scherp te krijgen. In 2019 is de gebieds- en uitvoeringsagenda af.

Verbinding leggen

Wing helpt in dit proces de verbinding te leggen tussen partijen en inhoudelijke opgaven. Dankzij ons netwerk en jarenlange ervaring met het werken in het Waddengebied in, weten we wat er speelt en wat belangrijk is voor de partijen. Daarbij heeft Wing bovendien veel kennis en ervaring opgedaan met stakeholderprocessen in andere grote wateren; de Noordzee, en het IJsselmeergebied. 

Zie ook
> www.gebiedsagendawaddenzee2050.nl

Samenwerkingspartners
MUST, WhatEls, Boerema & VandenBrink

    Periode:

    2018 – 2019

    Opdrachtgever:

    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat