Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Klimaattop Renkum

De Gelderse gemeente Renkum gaat aan de slag met klimaatadaptatie en de omschakeling naar duurzame energie. Met inwoners, bedrijven en andere organisaties gaat Renkum aan een lokaal akkoord werken. Hiertoe organiseert de gemeente, ondersteund door Wing, een klimaattop.

In navolging van het internationale klimaatakkoord van Parijs en het nationale klimaatakkoord, wil de gemeente Renkum een concreet en breed gedragen lokaal klimaatakkoord sluiten. Inwoners, gemeente, bedrijven, provincie en andere organisaties zullen hierin afspraken maken. Tijdens de Klimaattop Renkum die in juni 2019 zal plaatsvinden, ondertekenen de betrokkenen het akkoord. De plannen hieruit krijgen een plek in het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een klimaatneutraal 2040”, dat de gemeente in de loop van 2019 zal vaststellen.

Klimaattafels

Eerst gaat Renkum met hulp van Wing in ongeveer vijf klimaattafels concrete plannen uitwerken. De tafels kunnen bijvoorbeeld gaan over duurzame energieopwekking, aardgas-loos wonen, water en groen. Maar ook over verschillende gebieden zoals woonwijken en landgoederen, en over participatie. De thema’s worden niet op voorhand bepaald omdat we graag aansluiten bij wat er al gebeurt in de gemeente. Met deze open aanpak willen we inwoners en bedrijven actief bij de plannen betrekken. Dat kan door flexibel te zijn en een goede balans na te streven in sturing en tegelijkertijd zaken uit handen durven geven aan inwoners.

Bottom-up aanpak

Ter voorbereiding hebben we keukentafelgesprekken gevoerd met mensen die bij allerlei initiatieven betrokken zijn: van zonnepanelen, en voedselabonnementen tot een buurtwacht met regentonnen. Vervolgens verkennen we hoe we deze initiatieven met de klimaattafels verder kunnen helpen als het gaat om financiering, wet- en regelgeving, netwerk, technisch advies en ondersteuning van de gemeente. En omgekeerd bekijken we wat de initiatieven aan expertise, kennis, netwerk en middelen in huis hebben. Daarmee kunnen ze ook een bijdrage leveren aan de klimaattafels en de plannen op weg naar een klimaatneutrale toekomst voor Renkum.

Inwoners met ideeën die bijdragen aan een klimaatneutraal Renkum, kunnen terecht op www.renkumverduurzaamtsamen.nl.


Samenwerkingspartner: Communicatiebureau Diep

klimaattop renkum_willen-of-waaien_kl.png

 

    Periode:

    Oktober 2018- Juni 2019

    Opdrachtgever:

    Gemeente Renkum