Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Leerlijn Democratie en Energie van WMNL-academie

De energietransitie zal een enorme impact hebben. Hoe zorg je dat iedereen kan participeren? Wat is de rol van onze gekozen volksvertegenwoordigers? In de leerlijn Democratie en Energie van de ‘Wij Maken Nederland Academie’ zoeken we de antwoorden hierop.

Er komt een ‘grote verbouwing’ van Nederland aan vanwege de transities in de energie, landbouw en klimaatadaptie. De ‘Wij Maken Nederland (WMNL) Academie’ wil hier een rol in spelen. In verschillende leerlijnen gaat de WMNL-academie onderzoeken hoe concrete projecten aan ‘de verbouwing van Nederland’ kunnen bijdragen en wat ieders bijdrage kan zijn. De WMNL-academie bestaat uit parallel lopende leerlijnen over de transities in landbouw, energie, en over grensoverschrijdend samenwerken, en krimp en verstedelijking. Tijdens een jaarlijks WMNL-diner delen de deelnemers de highlights uit de leerlijnen en kunnen ze netwerken. Wij Maken Nederland is een initiatief van Pakhuis de Zwijger, Platform31, Vereniging Deltametropool en Wing.

Democratie en Energie

Wing verzorgt samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken de leerlijn Democratie en Energie. Hierin werken we het onderwerp democratie uit aan de hand van de energietransitie. Hoe zorg ervoor je dat iedereen in de besluiten kan participeren? Hoe kunnen de representatieve en de participatieve democratie elkaar complementeren? Op basis van projecten, experimenten en vraagstukken rond de energietransitie in de regio Zuid-Nederland, gaan we in op uiteenlopende thema’s. Zoals de verhouding representatieve versus participatieve democratie, inclusiviteit, online en offline tools, de rol van afbeeldingen op internet en social media, en de integrale aanpak van grote transitieopgaven.

Opzet

De leerlijn is bedoel voor 15-20 deelnemers met verschillende achtergronden vanuit overheden en praktijk, zowel ambtelijk, bestuurlijk, als initiatiefnemers, ondernemers en andere maatschappelijke partners. Een programmaraad draagt de leerlijn en geeft deze mede vorm. In de raad zitten leden van ministeries, provincies en universiteiten. De leerlijn bestaat uit vier dagdelen met lezingen en praktijkgerichte workshops op verschillende voorbeeldlocaties. De dagdelen zijn zodanig ingericht dat de deelnemers en de sprekers van en met elkaar kunnen leren. De casuïstiek op de voorbeeldlocaties staat daarin centraal. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt aan concrete oplossingen op basis van theoretische inzichten van en reflecties door aanwezige experts. Deelname aan de leerlijn kost €750. De reflecties en inzichten uit de bijeenkomsten worden gedeeld via het online Platform Wij Maken Nederland.

Samenwerkingspartners

Pakhuis de Zwijger, Platform31, Vereniging Deltametropool en Ministerie van BZK

Zie ook:

#WMNL#WijMakenNederland#WMNLAcademie

    Periode:

    mei 2019 - mei 2020

    Opdrachtgever:

    Wij Maken Nederland Academie