Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Verkenning koepelconcept Maasvlakte 2

De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland willen verkennen of een koepelconcept meerwaarde biedt bij het beheer van de milieuruimte in het Rotterdamse Haven- en Industriecluster. Hiertoe hebben zij een gezamenlijke werkgroep geformeerd. Wing zit de werkgroep voor en voert de redactie over het op te stellen bestuurlijk advies.

Aanleiding

De nieuwe Omgevingswet creëert de mogelijkheid om op planniveau de omvang van het milieugebruik vast te leggen. Hiermee worden ruimtelijke ordening en milieubeleid geïntegreerd: gebruikers van bestemmingen in een gebied delen zowel de fysieke ruimte als de in het plan toegestane milieuruimte. Beide worden al tijdens de planfase getoetst aan de te realiseren leefomgevingskwaliteit. Deze wordt middels z.g. omgevingswaarden in het plan, en waar nodig met maatregelen of een programma geborgd. Deze methodiek wordt in de Omgevingswet aangeduid met de term ‘Koepelconcept’.

Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en DCMR Milieudienst Rijnmond hebben besloten om na te gaan of en hoe het koepelconcept kan worden toegepast in de volgende versie van de bestemmingsplannen voor het Haven- en Industriecluster. De verwachting is dat hierdoor een betere balans ontstaat tussen leefomgevingskwaliteit en economisch vestigingsklimaat. De betreffende bestuurders brengen hierin een aantal eigen accenten aan. Daarom willen zij middels een gezamenlijk verkenningstraject nagaan hoe de verschillende belangen met elkaar in overeenstemming zijn te brengen.

Aanpak

Joost Tersteeg van Wing werd gevraagd als onafhankelijke maar ter zake deskundige voorzitter, die niet alleen de werkgroepvergaderingen voorzit maar ook sturing geeft aan en de redactie voert van het op te leveren bestuurlijk advies. Samen met Marieke Peterson als secretaris heeft hij vijf werkgroepbijeenkomsten van een halve dag georganiseerd met inhoudelijk specialisten en strategen van betrokken partijen. Tussen twee bijeenkomsten door verrichtten de deelnemers huiswerk in de vorm van het natrekken van achtergrondinformatie, het formuleren van visies, het schrijven van inhoudelijke bijdragen en het terugkoppelen van tussenresultaten met de eigen bestuurders. Wing verwerkte de huiswerkresultaten en stelde op basis daarvan de agenda van de volgende bijeenkomst op. In een aantal stappen ontstond zo een concept adviesrapport, waarvan Joost en Marieke de uiteindelijke versie redigeerden.

Resultaten

Na vijf bijeenkomsten bereikte de werkgroep consensus over doel, inhoud en vorm van de pilot Koepelconcept Maasvlakte 2. Het gezamenlijke adviesrapport is besproken en geadopteerd door de betrokken bestuurders en er zijn stappen gezet om voor de pilot bij de minister van IenM de status van experiment aan te vragen in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Zodra dit is toegekend, willen Havenbedrijf en gemeente Rotterdam samen het voortouw nemen om de pilot te starten. Voor coördinatie en procesadvies overwegen zij opnieuw een onafhankelijk procesmanager aan te stellen.

 

Foto van Maasvlakte: © Havenbedrijf Rotterdam N.V., Projectorganisatie Maasvlakte 2

 

    Periode:

    april - september 2016

    Opdrachtgever:

    Provincie Zuid Holland