Werkplaats Vitaal Platteland

In het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland werkten ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten als één overheid samen aan een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Om deze samenwerking te bevorderen organiseerde Wing de Werkplaats Vitaal Platteland. Hierin leerden de deelnemers van elkaar en zochten ze naar inzichten onder het motto “met de voeten in de klei”.

Het platteland staat voor grote uitdagingen, zoals de transitie naar een duurzame landbouw, klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie. Deze opgaven zijn te groot voor de betrokken partijen om individueel te kunnen realiseren. Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP) richtte zich op het stimuleren vande samenwerking tussen de vier overheden. Dat gebeurde onder meer door vijftien kansrijke gebieden te ondersteunen in wet- en regelgeving, kennis en onderzoek, financiële inzet en “leren door doen”.

Leren door doen

Wing organiseerde de Werkplaats Vitaal Platteland: een community of practice die het gezamenlijke leerproces faciliteert. Hierin staan van elkaar leren en leren door doen centraal. Vier keer per jaar kwamen de vertegenwoordigers van de vijftien gebieden samen en gingen ze op zoek naar nieuwe inzichten over interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met maatschappelijke partners.

Praktijkgericht

“Met de voeten in de klei” luidde het motto; de bijeenkomsten zijn praktijkgericht. Elke bijeenkomst verkenden we een centraal thema en zochten we naar handvaten en inzichten die helpen bij interbestuurlijk samenwerken. De bijeenkomsten vonden plaats op locaties die illustratief zijn voor het thema. Een creatieve aanpak en gevarieerde werkvormen hielden de bijeenkomsten fris en voedden de deelnemers inhoudelijk. Waar nodig vulden we het programma aan met experts en sprekers die werken aan soortgelijke of juist heel andere kwesties.