Coalitie voor natuurlijke klimaatbuffers

Acht natuurorganisaties werken samen aan het creëren van natuurlijke klimaatbuffers om de gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen. Met hulp van Wing zijn de fundamenten gelegd voor een uitgebreid netwerk en kennisuitwisseling. Nu is het tijd om daadwerkelijk de samenwerking in praktijk te brengen en kansrijke gebieden in te richten voor klimaatadaptatie.

Door klimaatverandering krijgt ons land steeds vaker te maken met droogte, hevige regenval en hoge rivierstanden. Gebieden kunnen dit beter opvangen door meer ruimte te creëren voor natuurlijke dynamiek. Al vanaf 2008 onderzoeken terreinbeherende en natuurorganisaties de mogelijkheden om samen aan klimaatadaptatie te werken. Deze Coalitie voor Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) bestaat uit: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, Ark Natuurontwikkeling, LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties en het Wereldnatuurfonds. Sinds 2017 krijgt de coalitie binnen het Europese programma “LIFE Integrated Project Deltanatuur” financiële steun vanuit de EU en het ministerie van LNV. Zo kan de coalitie ervoor zorgen dat het in 2022 vanzelfsprekend is dat gebieden op een natuurlijke manier ingericht worden om klimaatbuffers te creëren, en dat overheden en andere partijen hun ervaringen hiermee uitwisselen.

Coalitie voor natuurlijke klimaatbuffers, eden kunnen dit beter opvangen door meer ruimte te creëren voor natuurlijke dynamiek.

Organisatie en input

Als coördinator van de CNK helpt Wing de strategische lijnen uitzetten, ontwikkelingen bewaken en bij de praktische uitvoering. Wing kan bogen op inhoudelijke kennis van natuurbeheer en klimaatadaptatie en op uitgebreide ervaring met procesbegeleiding. We leveren dan ook input voor evenementen, waaronder het Deltacongres, en organiseren onder meer kennisuitwisselingsdagen. Ook is bredere samenwerking belangrijk met partners als waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, ministeries en het Deltaprogramma. Wing is goed thuis is in dit netwerk en heeft veel ervaring in de ondersteuning van samenwerkingsverbanden.

Volgende stap

De afgelopen jaren heeft de CNK de plannen en praktijkvoorbeelden gedeeld met de partners en veel positieve reacties en welwillendheid geoogst. Nu is het tijd om meer partnerschappen en samenwerkingen aan te gaan, en zo meer natuur te ontwikkelen ten behoeve van klimaatadaptatie.Uit een evaluatie door Wageningen University & Research blijkt dat er veel aanknopingspunten zijn voor samenwerking, maar ook dat budgetten koppelen lastig is. De onderzoekers adviseren om vraagstukken met elkaar te verbinden in de regionale omgevingsvisies en om op nationaal niveau natuurlijke oplossingen te verankeren in de planvorming. En door onderzoekers en bedrijven te betrekken bij de monitoring van de effecten van natuurlijke klimaatbuffers, ontstaat er meer inzicht én een groter draagvlak.

Kansrijke gebieden

De CNK wil weten waar de mogelijkheden en knelpunten liggen, zowel in bestuur en beleid als fysiek in het landschap. Dit jaar voeren overheden regionale risicodialogen om tot een strategie voor klimaatadaptatie te komen. De CNK levert klimaatbuffer-ambassadeurs die per gebied meedenken en kansen aandragen. Verder zijn er plannen om een database aan te leggen om kansrijke gebieden voor klimaatbuffers in kaart te brengen. De coalitie voert ook gesprekken met de onderzoekers achter Nederland in 2120 over mogelijke samenwerking. Aan provincies en waterschappen vraagt de CNK om de leiding te nemen in de realisatie van natuurlijke oplossingen in hun gebieden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat natuurlijke klimaatbuffers vanzelfsprekend worden.

Samenwerkingspartners

  • Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer
  • Vogelbescherming Nederland
  • Waddenvereniging
  • Ark Natuurontwikkeling
  • LandschappenNL
  • Natuur- en Milieufederaties
  • Wereldnatuurfonds

Zie ook

www.klimaatbuffers.nl