Met de vos aan tafel

In de provincie Zeeland komen steeds meer vossen voor. Dat heeft invloed op weidevogels en kustbroedvogels, wildsoorten, hobbydieren en zelfs waterveiligheid. Wat zijn de gevolgen van de komst van de vos? Hoe staan verschillende partijen zoals natuurbeheerders en jagers ertegenover? Wing hielp de Faunabeheereenheid Zeeland deze vragen te beantwoorden door de organisatie van een Zeeuwse vossentafel.

Vroeger kwamen er hooguit enkele vossen voor in Zeeuws-Vlaanderen. Maar sinds 2010 verspreidt hij zich vanuit het zuiden en westen over de Zeeuwse eilanden. Door de eilandenstructuur kreeg de vos eeuwenlang geen poot aan de grond in Zeeland. Daardoor is het natuurlijke systeem niet berekend op de aanwezigheid van de vos en heeft de komst van de vos nu een grote impact op onder andere broedvogels en wildsoorten. Maar ook hobbydieren zoals kippen en eenden lopen gevaar.

Impact

Samen met ecologisch adviesbureau ATKB inventariseerde Wing de impact van de komst van de vos in Zeeland. Wat zijn de effecten? En hoe kijken maatschappelijke partijen naar dit probleem? Sommigen zien de vos als een welkome gast. Anderen vrezen een achteruitgang van bijvoorbeeld de broedvogelpopulatie, die toch al zwaar onder druk staat. Met literatuuronderzoek bracht ATKB de ecologische impact van de vos op de Zeeuwse natuur in beeld. Door sleutelspelers te interviewen en een online enquête te houden onder jagers, natuurorganisaties en landbouwers, werd duidelijk welke effecten de maatschappelijke partijen zien. Naast de kennis die de partijen inbrachten, leidden de interviews ook tot andere inzichten. Bijvoorbeeld in de vraag of de partijen de komst van de vos wenselijk vinden, en welke maatregelen zij eventueel geschikt achten om de verspreiding van de vos in te perken.

Duidelijke keuzes

De combinatie van wetenschappelijke, ecologische en praktijk-kennis leverde een breed beeld op van de impact van de komst van de vos en de wenselijkheid daarvan. De partijen vroegen om duidelijke keuzes als het gaat om de verspreiding van de vos en om eventuele maatregelen. Nu is het aan de provincie Zeeland om passend beleid te ontwikkelen voor de manier waarop er met de vos wordt omgegaan. Deze inventarisatie vormt de basis.

Samenwerkingspartners

ATKB, Sjoerd van Donselaar