Beleid op een rij Gemeente Doetinchem

Doetinchem netwerk

In 2021 gaat de Omgevingswet waarschijnlijk in. Voor gemeenten houdt dit in dat ze een Omgevingsvisie moeten ontwikkelen. Deze visie is geen optelsom van verschillende beleidsterreinen, maar vormt een overkoepelend en op elkaar afgestemd geheel. Als voorbereiding hielp Wing de gemeente Doetinchem om het huidige beleid te analyseren. De gemeente Doetinchem ontwikkelt de Omgevingsvisie in meerdere stappen. In de verkennende fase inventariseerde en analyseerde Wing het huidige beleid. We keken daarbij naar al het beleid dat van invloed is op de fysieke leefomgeving.

Vergelijken

We zijn begonnen met een afzonderlijke analyse van de beleidsstukken aan de hand van urgentie, trends, opgaven, doelen, instrumenten, maatregelen, besluitvorming en aspecten die het fysieke domein raken. Nadien hebben we de beleidsstukken vergeleken en gekeken naar de onderlinge afstemming, hiaten en tegenstrijdigheden. Vervolgens hebben we ze naar trends en thema’s gegroepeerd. Uiteindelijk heeft Wing 31 beleidsstukken weten samen te voegen tot acht grote gemeentelijke opgaven.

Handvatten

De analyse laat zien op welke onderdelen het beleid beter kan worden afgestemd en biedt handvatten hoe thema’s geïntegreerd kunnen worden. In het mobiliteitsbeleid zet de gemeente bijvoorbeeld sterk in op ‘Doetinchem fietsstad’. Daarvoor moeten wegen en fietspaden worden aangepast. Ook zijn er meer parkeerplekken voor fietsen en oplaadpunten voor elektrische fietsen nodig, punten die nog ontbreken in het parkeerbeleid. Een ander voorbeeld is het verbinden van opgaven rond duurzaamheid.

In het volkshuisvestingsbeleid gaat het over energie-neutrale woningen, in het waterplan over waterbesparing en klimaatadaptatie en in het mobiliteitsbeleid over elektrisch vervoer. Als je die aspecten op elkaar betrekt ontstaat een toekomstgericht inrichtingsconcept.

Over sectoren heen kijken

Tijdens tussentijdse presentaties merkten we dat de analyse helpt om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. De breed samengestelde gemeentelijke projectgroep was regelmatig verbaasd hoeveel beleid er binnen de eigen gemeente is ontwikkeld. De verkenning ‘Beleid op een rij’ geeft overzicht en ondersteunt de samenwerking die nodig is bij de implementatie van de Omgevingswet.