Beleidsverkenning zonne-energie in Flevoland

In de provincie Flevoland zijn diverse initiatieven en mogelijkheden voor velden met zonnepanelen. Vanwege het grootschalige en industriële karakter ervan wil de provincie hier zorgvuldig mee omgaan. Wing ondersteunde het proces om spelregels voor zonneparken in het buitengebied te formuleren en de ruimtelijk-economische effecten van zonneparken op het Flevolandse landschap te onderzoeken.

In de ontwerp Omgevingsvisie schrijft de provincie dat ze ruimte wil geven aan duurzame energieopwekking in het stedelijk en landelijk gebied. Maar hoe kunnen velden met zonnepanelen in het landelijk gebied worden ingepast? Samen met de gemeenten wil de provincie duidelijke spelregels opstellen. Wing voerde samen met E&E een inhoudelijke verkenning van de opgave uit. Dit biedt de basis voor oordeelsvorming met inwoners, belangengroepen, staten en raadsleden.

Ruimtelijk-economische verkenning

We hebben eerst de omvang van het benodigde areaal aan zonneparken vastgesteld. Samen met initiatiefnemers, gemeenten en belangenorganisaties zijn daarvoor verschillende ruimtelijke typologieën verkend. Denk aan zonneparken in de stadsrand, gecombineerd met windturbines of in de ruimte langs wegen of andere infrastructuur. Vervolgens zijn de ruimtelijk en economische effecten van zonnevelden binnen deze typologieën verkend. Is het financieel aantrekkelijk voor een initiatiefnemer? En wat zijn de gevolgen van zonneparken binnen een bepaalde typologie voor de beleving van het Flevolandse landschap?

Basis voor dialoog met stakeholders

De verkenning biedt een overzicht van kansen en risico’s voor zonneparken in het landelijk gebied en is basis voor een dialoog met stakeholders.

Samenwerkingspartner: E&E