Bestuurlijke begeleiding Deltaprogramma Maas

In het Deltaprogramma Maas werken waterschappen, provincies en gemeenten langs de Maas samen aan de bescherming tegen overstromingen door rivierverruiming en dijkversterking. De partijen hadden het gevoel dat de samenwerking beter kon. Wing hielp daarom met de evaluatie van het proces en organiseerde gesprekken om verwachtingen van partijen over het vervolg beter op elkaar af te stemmen.

Het Deltaprogramma Maas voorziet in bescherming tegen overstromingen van Eijsden tot aan Geertruidenberg en loopt tot 2030. Voor de periode 2030-2050 willen de partijen nog afspraken maken. Wing begeleidde de partijen bij de uitlijning van het bestuurlijk proces voor de komende twee jaar. In 2014 stond Wing het Deltaprogramma Maas bij in de overgang van planvorming naar uitvoering.

Soepel vervolg

Eind 2016 stond het Deltaprogramma voor de overgang naar een nieuwe fase. De betrokken partijen langs de Maas hadden een pakket van rivierverruimende maatregelen samengesteld. Dit pakket moesten de partijen op dat moment nog voorzien van voldoende financiering. De onderhandelingen hierover waren lastig, uiteindelijk zijn de partijen het eens geworden over financiële bijdrage vanuit de regio en van het Rijk. Wing heeft het bestuurlijk proces geëvalueerd en voorstellen gedaan voor een soepeler vervolg.

Evaluatie en workshops

Op basis van interviews met de bestuurders van de stuurgroep heeft Wing een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. In een bijeenkomst met de stuurgroep hebben we de resultaten besproken en verder verdiept. Vervolgens hebben we de uitkomsten uitgewerkt met het ambtelijke programmateam en besproken met bestuurlijke sleutelspelers in twee workshops. Uiteindelijk is een bestuurlijk procesontwerp vastgesteld en hebben we werkafspraken gemaakt over de aansturing en het programmaplan voor de komende twee jaar.

Leiding

Tijdens de evaluatie bleek dat de partners uiteenlopende verwachtingen hadden van de samenwerking. Wing heeft daarom niet alleen een evaluatierapport opgesteld maar ook een workshop georganiseerd. Zo konden de bestuurders hun verwachtingen delen en aan een gezamenlijke procesaanpak werken. Hierdoor konden we het voorstel voor het vervolgproces met grotere precisie schrijven. Door deze werkwijze namen de betrokkenen bovendien zelf de leiding over de inrichting van het vervolgproces en de werkafspraken. Daardoor sloot het advies van Wing precies aan op wat er nodig is en op de wijze waarop de partners het vervolg willen organiseren.