Boekel op vlieghoogte voor Regionale Energiestrategie

Boekel is een van de zestien gemeenten die samen met de provincie, het waterschap en Enexis de zogeheten Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant moet opzetten en implementeren. Wing ondersteunt de gemeente Boekel in dit regionale proces. We voorzien de gemeenteraad van informatie en vertegenwoordigen de gemeente in de regio.

Om aan de nationale en internationale klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, moet er in de komende decennia een complete energietransitie plaatsvinden. Regio’s pakken dit op door te werken aan de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument dat overheden helpt om samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners, regionaal gedragen keuzes te maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie en de daarvoor benodigde energie-infrastructuur en opslag. Daarmee kan de regio invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Inzicht in energie

Op regionaal niveau wordt in de RES bepaald welke energiedoelstellingen er op welke termijn gehaald moeten worden, en hoe de ruimtelijke inpassing en de langjarige samenwerking tussen alle partijen geregeld wordt. Dat betekent dat de gemeente Boekel input moet leveren in de vorm van bijvoorbeeld inzicht in haar huidige energieverbruik en wat zij potentieel aan energie kan opwekken. Het ontbrak de gemeente echter aan kennis en capaciteit om in deze input te kunnen voorzien.

Informatie en keuzes

Wing ondersteunt de gemeente Boekel bij de RES door overzicht te creëren, informatie te inventariseren, de gemeenteraad te informeren en Boekel te vertegenwoordigen in de regio. Wing heeft Pondera Consult verschillende mogelijke bronnen voor het winnen van hernieuwbare energie en de meest optimale mix voor de gemeente Boekel laten onderzoeken en doorrekenen. Daarnaast hebben we een raadsinformatiebrief geschreven en een thema-avond georganiseerd, waaruit een raadswerkgroep is voortgekomen. Op basis van vragen uit deze groep heeft Wing drie bijeenkomsten georganiseerd waarin de raadsleden samen met lokale partijen verder aan de slag zijn gegaan met complexe materie en de lastige keuzes die de RES met zich meebrengt.

Samenwerkingspartners

Pondera Consult, Visueeltjes