Energietransitie: grensoverschrijdend samenwerken in Noordoost-Brabant

Dertig regio’s in Nederland, waaronder Noordoost-Brabant, ontwikkelen elk een regionale energiestrategie (RES). Wing helpt de gemeenten en andere partijen uit Noordoost-Brabant om tot een haalbaar plan en een goede samenwerking te komen. Wing organiseert en begeleidt dit proces.

Nederland streeft ernaar om in 2030 49 procent CO2-reductie te hebben bewerkstelligd, ten opzichte van 1990. Om dat mogelijk te maken werken dertig regio’s aan een regionale energiestrategie (RES), die voorziet in verlaging van het energiegebruik en opwekking van duurzame energie. De bedoeling is dat de regionale strategie de gemeenten en andere partijen helpt om zelf plannen te maken en gezamenlijk goede afwegingen te maken, die leiden tot concrete regionale en lokale projecten.

Samenhangend verhaal

In Noordoost-Brabant werken zestien gemeenten, twee waterschappen, de provincie en netbeheerder Enexis samen met natuurorganisaties, agrarische belangenorganisaties, woningbouwcoöperaties, vertegenwoordigers van bedrijven en energiecoöperaties van bewoners, aan de regionale energiestrategie. Wing ondersteunt hen bij het opstellen ervan. Met zoveel betrokkenen met uiteenlopende belangen tot één samenhangend verhaal komen, gaat namelijk niet vanzelf. Ook lopen de vertrekpunten uiteen. Sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld al volop bezig met duurzame energie, anderen zijn nog een visie aan het vormen.

Afwegingen

Het afwegingskader in vijf pijlers, Energietransitie: grensoverschrijdend samenwerken in Noordoost-Brabant
 Het afwegingskader rust op vijf pijlers Wing 2020

In de regionale energiestrategie staan de regionale kansen en knelpunten én afspraken over de inspanningen van de hele regio en per gemeente. Aan de hand hiervan kunnen de gemeenten zelf hun eigen beleid en projecten gaan ontwikkelen. Daarbij mogen ze van de regionale strategie afwijken, wanneer ze rekening houden met de effecten van hun plannen op de hele regio. Om de keuzes in regionale samenwerking helder te maken, heeft Wing een afwegingskader vormgegeven als handvat bij de beleidsvorming.

Concept en uitwerking

Na een verkenningsfase hebben de partijen gezamenlijk een conceptstrategie ontwikkeld. Alle betrokken partijen konden meedenken tijdens de wekelijkse ‘denktank’ rondom thema’s als energie, warmte en participatie. Vervolgens schreven thematische werkgroepen de hoofdstukken, met inhoudelijke input van experts. Het concept van de regionale energiestrategie ligt nu bij de gemeenten en de provincie. Als het is aangenomen en bekeken door het Planbureau voor de Leefomgeving, gaan de partijen met behulp van Wing de strategie verder uitwerken.

Proces naar RES 1.0

De concept-RES voor de regio is opgesteld en ligt de komende maanden voor ter besluitvorming bij Raden, Staten en Algemene besturen. Parallel wordt door Wing samen met partijen het proces ingericht om de uitwerking richting de RES 1.0 vorm te geven. Hierin wordt ook de reactie van het PBL op de concept-RES na de zomer verwerkt.