Groen-blauw Raamwerk: van plan tot uitvoering

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wilde graag een uitvoerbaarheidstoets van het Groen-blauw Raamwerk, dat ze met haar gemeenten ontwikkelde. Wing pakte deze vraag op samen met bureau TAUW.

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zet de komende jaren stevig in op verstedelijking, maar wil ook het landschap behouden en, waar kan, zelfs versterken. Het Groen-blauwe Raamwerk is belangrijk voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de regio. Dit raamwerk bestaat uit projecten voor de versterking van natuur, landschap, water en erfgoed in de regio. ‘Met meer zicht op de uitvoerbaarheid van deze projecten, kan de Groene Metropoolregio beter prioriteren en programmeren’, zegt Keimpe Wieringa.

Uitvoerbaarheid

Wing en bureau TAUW onderzochten die uitvoerbaarheid. TAUW beoordeelde de bijdrage aan de natuur-, water- en klimaatdoelen, de kosten van de voorgestelde projecten en de ruimtelijke impact. Linde van Bets keek met een uitvoerbaarheidstoets naar de randvoorwaarden en verzamelde alle informatie in factsheets. Daarnaast organiseerde Wing werksessies voor vier deelgebieden binnen de regio om de resultaten toe te lichten en te verrijken.

Matrix

Er waren grote verschillen tussen de projecten, zowel in effectiviteit als in haalbaarheid. Om daar structuur in aan te brengen, rubriceerde Wing de projecten in een matrix op basis van in hoeverre ze bijdragen aan de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en of ze in de ontwikkelings- of planningsfase zitten. Bij iedere plek in de matrix hoort een andere strategie. De matrix gaf de lokale bestuurders overzicht en inzicht in de nevendoelen van de projecten, kans op (mede-)financiering en mate van participatie. Wing bood daarmee overzicht en gaf bestuurders houvast om afspraken te maken met de provincie Gelderland en andere partijen.

Visie

Daarnaast deed Wing suggesties voor de regionale uitvoeringsagenda. Voor projecten die nog erg in ontwikkeling zijn, is een gebiedsverkenning bijvoorbeeld een logische eerste stap. Dan kun je samen met betrokkenen de doelen van het project goed neerzetten en verder uitwerken. ‘Daarnaast adviseren we om te starten met het organiseren van maatschappelijk draagvlak en samenwerking’, zegt Keimpe. ‘Een visie op de toekomst van landbouw en recreatie in de regio is hierbij onmisbaar.’

> Lees meer

Samenwerkingspartner

TAUW