Het AERIUS-instrumentarium in de praktijk

Het rekeninstrument AERIUS wordt sinds 2010 ontwikkeld. Eerst als ondersteuning voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en nu als oplossing voor de stikstofcrises. AERIUS modelleert de neerslag van stikstof uit de atmosfeer in Nederland en specifiek in Natura2000-gebieden. Het instrument wordt ingezet voor beleidsvorming, monitoring van de stikstofdepositie als ook de stikstofruimte en vergunningverlening.

Met AERIUS kunnen zowel initiatiefnemers als bevoegde gezagen, wetenschappelijk onderbouwd, de impact bepalen van beleidsmaatregelen, projecten en plannen op Natura2000-gebieden. Zo verkrijgen we in Nederland de benodigde zekerheid voor besluitvorming over vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Betrokkenheid Wing

Wing is als bedrijf sinds 2012 nauw bij de ontwikkeling van AERIUS betrokken. In de projectfase van 2012 tot 2016 onder leiding van het Ministerie van LNV als teamleider en productowner. In de beheer- en doorontwikkelfase vanaf 2016 onder leiding van het RIVM in de rol van strategisch adviseur. In de projectfase heeft Wing het ontwikkelteam samengesteld en geleid. Door AERIUS als open-source instrument te ontwikkelen, heeft Wing bijgedragen aan het vergroten van het inzicht in en transparantie over de wijze waarop in dit dossier besluiten worden genomen. Dit resulteerde in erkenning vanuit de Europese Commissie (Ceritificate of Excellence) voor AERIUS als instrument met een nationale dienstverlening. Daarnaast won het team de Computable Awards in 2016 in de categorie overheid.

Overdracht RIVM

Het AERIUS-instrumentarium en de praktijk, stikstof, meetinstrument

In 2016, een jaar na het inwerkingtreden van het PAS, is het instrument overgedragen aan het RIVM. Als wetenschappelijk instituut van de rijksoverheid, beheert het RIVM ook een van de rekenmodellen waar AERIUS mee werkt: OPS. Sinds deze overgang huurt het RIVM Wing in om te adviseren over de toepassing en verdere ontwikkelingen van AERIUS als instrument voor de leefomgeving. De kennis die het RIVM met AERIUS ontwikkelt, wordt zo steeds zichtbaarder in andere projecten. Het draagt bij aan een eenduidige en gedragen kennisbasis over de leefomgeving voor de overheid, professional en burger.

Overeenstemming over feiten

Sinds de uitspraak van de Raad van State over het PAS, is het stikstofdossier in ander politiek vaarwater terecht gekomen. Met maatschappelijke onvrede en verschillende politieke belangen, is net als bij het tot stand komen van het PAS inzicht in en overeenstemming over feiten van cruciaal belang. Zodat iedereen daarna haar eigen mening kan vormen. Een rol die past bij het doel waarvoor AERIUS ontwikkeld is.

Vanzelfsprekend instrumentarium

Het AERIUS-instrumentarium en de praktijk, stikstof, meetinstrument

AERIUS is inmiddels een vanzelfsprekend instrumentarium dat door vele partijen wordt gebruikt. Daar zijn we trots op. Tegelijkertijd is verdere ontwikkeling noodzakelijk. Wing ondersteunt het RIVM, die daar de leiding in neemt. Op de achtergrond blijft Wing meedenken, met opdrachtgevers en maatschappelijke partijen. Brede toegankelijkheid, vindbaarheid en uitleg over het gebruik van AERIUS, helpen bij besluiten en breed gedragen afspraken.

Gesprek over handelingsperspectieven

We blijven ons werk doen onder de vleugels van onze opdrachtgevers, allereerst RIVM, maar bijvoorbeeld ook de provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit en LTO. Wanneer we er in slagen te werken op basis van dezelfde feiten, dan ontstaat er ruimte voor een gesprek over de handelingsperspectieven van de toekomst. Graag werken we hier de komende jaren aan verder.

Samenwerkingspartners

RIVM, Ministerie van LNV, Ministerie van IenW, Ministerie van Defensie, Provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit, LTO, ICT-specialisten en adviseurs van Tauw, Dat Mobility en zelfstandige consultants

Zie ook