Klimaattop Renkum

De Gelderse gemeente Renkum gaat aan de slag met klimaatadaptatie en de omschakeling naar duurzame energie. Met inwoners, bedrijven en andere organisaties gaat Renkum aan een lokaal akkoord werken. Hiertoe organiseert de gemeente, ondersteund door Wing, een klimaattop.

In navolging van het internationale klimaatakkoord van Parijs en het nationale klimaatakkoord, wil de gemeente Renkum een concreet en breed gedragen lokaal klimaatakkoord sluiten. Inwoners, gemeente, bedrijven, provincie en andere organisaties zullen hierin afspraken maken. Tijdens de Klimaattop Renkum die in juni 2019 zal plaatsvinden, ondertekenen de betrokkenen het akkoord. De plannen hieruit krijgen een plek in het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een klimaatneutraal 2040”, dat de gemeente in de loop van 2019 zal vaststellen.

Klimaattafels

Eerst gaat Renkum met hulp van Wing in vijf klimaattafels concrete plannen uitwerken. Met een open aanpak willen we inwoners en bedrijven actief bij de plannen betrekken. Samen met hen hebben we bij de openingsbijeenkomst op 21 februari 2019 de thema’s van de klimaattafels bedacht. Namelijk: grootschalige projecten rond vooral wind- en zonne-energie, duurzame productie en consumptie, duurzame bedrijven, water en groen, en wijkgerichte aanpak. Daarnaast zijn er nog ideeën over mobiliteit en een experttafel. De thema’s sluiten aan bij wat er al gebeurt in de gemeente. Door flexibel te zijn, een goede balans na te streven in sturing en tegelijkertijd zaken uit handen durven te geven aan inwoners, stimuleren we hun betrokkenheid.

Afbeelding klimaattop Renkum, Communicatiebureau Diep 2019
Afbeelding klimaattop Renkum, Communicatiebureau Diep 2019

Bottom-up aanpak

Ter voorbereiding hebben we keukentafelgesprekken gevoerd met mensen die bij allerlei initiatieven betrokken zijn: van zonnepanelen, en voedselabonnementen tot een buurtwacht met regentonnen. Vervolgens gaan we verkennen hoe we deze initiatieven met de klimaattafels verder kunnen helpen op gebied van financiering, wet- en regelgeving, netwerk, technisch advies en ondersteuning van de gemeente. Omgekeerd bekijken we ook wat de initiatieven aan expertise, kennis, netwerk en middelen in huis hebben. Daarmee kunnen ze een bijdrage leveren aan de klimaattafels en de plannen op weg naar een klimaatneutrale toekomst voor Renkum.

Inwoners met ideeën die bijdragen aan een klimaatneutraal Renkum, kunnen terecht op www.renkumverduurzaamtsamen.nl.

Samenwerkingspartner: Communicatiebureau Diep