MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee

Met Holwerd aan Zee hebben de bewoners van Holwerd het initiatief genomen de leefbaarheid van het dorp en de regio een impuls te geven. Het idee is om een doorbraak in de zeedijk te forceren. Zo kan de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland worden hersteld. In het MIRT-onderzoek is de haalbaarheid verder onderzocht.

Holwerd aan Zee spreekt tot de verbeelding bij bewoners, politici en pers, en heeft de afgelopen jaren veel belangstelling getrokken. Maar is het ook haalbaar? In het MIRT-onderzoek zijn de opgaven en oplossing vanuit leefbaarheid, recreatie, natuur en landschap, waterveiligheid op een rij gezet. Er is gekeken of een ‘spoelmeer’, een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de baggeropgave in de vaargeul Holwerd-Ameland en daarmee aan de financiering van het plan Holwerd aan Zee. Een spoelmeer loopt bij vloed vol en stroomt bij eb leeg en vergroot zo de stroomsnelheid van het meer.

Resultaten en follow-up

Het MIRT-onderzoek concludeert dat het plan kan bijdragen aan de leefbaarheid, de behoefte aan passende verblijfsrecreatie voor de natuur- en cultuurtoerist, natuur en de ontwikkeling van de Waddenkust als toeristische bestemming. Het binnendijks spoelmeer als bijdrage aan het verminderen van de baggeropgave in de vaargeul lijkt, op deze locatie en zonder geleidewerken, nu niet effectief. Ook zonder spoelmeer biedt Holwerd aan Zee echter nog steeds kansen om de leefbaarheid, de natuur en de waddenbeleving te versterken. Samen met de realisatie van concrete projecten voor een vitale kust, zoals ‘Hotel Holwerd’ en ‘Een dijk van een wijf’ wordt op dit moment gewerkt aan de gefaseerde uitwerking en realisatie van de plannen.

Een plan van onderop

Holwerd aan Zee kan op veel sympathie rekenen bij politici en bestuurders. Juist omdat het een integraal plan is dat van onderop, vanuit bewoners, is ontwikkeld. Daarmee is het ook een complex project, waarbij het ‘eigenaarschap’ van het plan bij de bewoners moet blijven liggen, maar tegelijk, om het plan haalbaar te maken, moet worden verbonden aan de opgaven vanuit rijk en regionale overheden. In plaats van Holwerd aan Zee als een kant en klaar plan verder te ontwikkelen, wordt nu via het realiseren van ‘quick wins’ en een meer gefaseerde uitwerking de plannen verder ontwikkeld. Onder meer via de inzet van Wing als onafhankelijk projectleider faciliteert de provincie Fryslân de Stichting Holwerd aan Zee bij dit zoekproces.

Samenwerkingspartner(s)

  • Provincie Fryslân,
  • Stichting Holwerd aan Zee,
  • gemeente Dongeradeel,
  • Ministeries van IenM en EZ,
  • Rijkswaterstaat,
  • Programma naar een Rijke Waddenzee