Agenda IJsselmeergebied 2050

De toekomst van het IJsselmeergebied is al lange tijd onderwerp van gesprek. Maar nog niet eerder oversteeg het gesprek de provincie- en sectorgrenzen. Wing begeleidt de laatste fase van de ontwikkeling van de Agenda IJsselmeergebied 2050. De Tweede Kamer krijgt deze gebiedsagenda in de lente van 2018 aangeboden.

Rijk en provincies willen de versnipperde verantwoordelijkheid in het IJsselmeergebied aanpakken en dit unieke gebied meer gezamenlijk vormgeven. Partijen willen de kwaliteiten zoals de openheid en cultuurhistorie van het landschap behouden. Tegelijkertijd willen zij op allerlei manieren gebruik maken van het IJsselmeergebied. Denk aan wonen, recreatie, natuur, duurzame visserij, maritieme economie en energieopwekking. Ook speelt veiligheid een grote rol, met het oog op klimaatverandering en zeespiegelstijging. De Agenda IJsselmeergebied 2050 integreert vele opgaven en vormt daarmee een vervolg op het Deltaprogramma.

Duurzame inrichting

Met Strootman Landschapsarchitecten begeleidt Wing de integratiefase van de Agenda IJsselmeergebied 2050. Wing organiseert het proces met de ambtenaren, bestuurders en alle stakeholders. Strootman levert de ontwerpkracht. Samen organiseerden we werksessies waarin de agenda definitief vorm kreeg. Ook dachten we conceptueel mee. We zochten slimme functiecombinaties om de wensen en opgaven in het gebied te verbinden, binnen de bestuurlijke realiteit en ambities. Vervolgens bespraken we de contouren van de gebiedsagenda in vier regiobijeenkomsten in de betrokken provincies. Dit gaf kleur aan de regionale kansen en strijdpunten en legde een basis voor projecten in het uitvoeringsprogramma.

Het Blauwe Hart

In het traject werd duidelijk dat de manier waarop we over het IJsselmeergebied praten en denken, verandert. Dijken zijn geen harde grens, maar brede oeverzones met voor- en achterland. Water wordt een verbindend element, in plaats van scheidslijn. Zo worden we ons steeds meer bewust van het IJsselmeer als het Blauwe Hart van Nederland en leren we denken vanuit het water. Sterker nog, het Blauwe Hart van Nederland staat voor unieke kwaliteiten waar partijen trots op zijn en zich hard voor willen maken. Dat bewustzijn is sterk gegroeid. Ontwikkelingen zijn mogelijk en wenselijk, maar vanuit de Blauwe Hartgedachte. Dat is nieuw.

Governance

Het Rijk en de regio zijn overeengekomen om samen de regie te nemen voor de kwaliteiten en ontwikkelingen van het Blauwe Hart op hoofdlijnen. De uitvoering sluit aan op regionale programma’s en projecten. Daarin spelen geïnteresseerde partijen, zoals bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden, een rol. Voor de korte termijn is de grootste winst dat rijk en regio nu aan één tafel het gesprek voeren over de ruimtelijke ontwikkelingen in het IJsselmeergebied.

Samenwerkingspartner

  • Strootman Landschapsarchitecten

Zie ook: www.agendaijsselmeergebied2050.nl

Sfeerimpressie Regiotafel november 2017

Film gemaakt door Ties Blaauw – ©Wing