De potentie van de kustzone Termunten-Delfzijl verkennen

De kust tussen Delfzijl en Termunten, langs de Eems-Dollard, biedt veel kansen voor natuurherstel. Wing helpt de provincie Groningen en partners om de volgende stap te zetten, van idee naar een concreet inrichtingsplan.

In het programma Eems-Dollard 2050 werken partijen samen aan de verbetering van ecologie, waterveiligheid en economie. De zone tussen Delfzijl en Termunten biedt veel kansen. In de kustzone ligt onder meer de Groote Polder. De eigenaren daarvan staan open voor een andere natuurinrichting die beter past bij de lokale behoeften en de ecologische doelen in en rond de Eems-Dollard. Om het Eems-estuarium te herstellen zijn er brakke overgangszones tussen land en water nodig en moet de  vismigratie tussen de rivier en de zee worden verbeterd.

Groote polder, Delfzeil, Wing 2018

Slim combineren

De partijen willen meerdere vraagstukken slim combineren tot één pakket van oplossingen. Nu wateren diverse polders en beken af via een spuisluis in het centrum van Delfzijl. Is het mogelijk om de afwatering te verleggen naar de Groote Polder? Zodat het binnenwater met het estuarium kan worden verbonden, en zonder dat er sprake is van verdere verzilting? En kan de spuisluis in het centrum van Delfzijl dan worden gebruikt als recreatiesluis om het centrum aantrekkelijker te maken? En hoe kan worden ingespeeld op de dijkversterking die ooit zal plaatsvinden? Deze vragen willen de partijen onderzoeken.

Procesbegeleiding en ontwerp

In 2018 willen de projectpartners de stap zetten van ideeën naar een concreet en ambitieus inrichtingsplan. Wing begeleidt het proces en bepaalt met een projectgroep van betrokkenen stap voor stap de richting van de verkenning, daarbij ondersteund door visualisaties en ontwerpen. Cradle Media maakt met 3D animaties de opdracht zichtbaar en de ontwerpers van Wing zetten ideeën om in beeld en maken een schetsontwerp van idee naar concept-inrichtingsplan.

Gezamenlijke ambities

Tijdens een eerste workshop in februari wisselden de deelnemers kennis uit. Dat leidde tot ideeën over de inrichting, waarvan ook de kosten konden worden geschat. Zo werden de eisen aan een lokstroom, via benodigde afvoer, vertaald naar een eerste idee voor de spui door de Groote Polder. Zodra de ideeën verder zijn gerijpt, bespreekt de projectgroep ze met de omgeving. Ook daarin zijn ontwerp en visualisatie belangrijk. Door deze opzet en aanpak verwachten we sneller tot gezamenlijke begripsvorming, ambities en gedragen afspraken te komen.