De toekomst voor zuiver water in Apeldoorn

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Apeldoorn loopt tegen de grenzen van zijn capaciteit. Samen met het Waterschap Vallei en Veluwe dacht Wing na over hoe het afvalwatersysteem van de toekomst eruit zou kunnen zien.

‘Het gaat eigenlijk niet om de capaciteitsvraag, maar om hoe we in de toekomst met afvalwater willen omgaan’, zegt projectleider Frank Stroeken. Wing schetste een aantal toekomstscenario’s voor een robuuste, duurzame en klimaatneutrale afvalwaterzuivering in 2050.

Het nieuwe ‘waterdenken’

Het nieuwe ‘waterdenken’ vormde hierbij het uitgangspunt. Daarbij is verder gekeken dan alleen de omgang met afvalwater. De scenario’s verbinden water met klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie en de partners van het Waterschap. De basisgedachte is om de waarden van waterstromen koesteren. Dit kan aan de achterkant door bijvoorbeeld grondstoffenterugwinning uit afvalwater, denk aan meststoffen. Of aan de voorkant, bijvoorbeeld door het spaarzaam gebruiken van schoon water.

Verbeelding van de toekomstvariant

Drie scenario’s

Tijdens het ontwerpproces is uitgebreid gesproken met verschillende stakeholders en omgevingspartners, zoals de gemeente Apeldoorn en Vitens. Gezamenlijk is nagedacht over vragen als: hoe zuinig kan een huishouden in de toekomst met water omgaan? En welke rol kan de natuur spelen in het zuiveren van vervuild water? Ook is een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen in technologie en in milieuwetgeving. Uiteindelijk kwamen hier drie scenario’s uit. En na een toets hiervan is er een combinatie van deze scenario’s samengesteld die als een stip op de horizon kan fungeren.

Woordweb per scenario

Ruimtelijk vraagstuk

Uiteindelijk is dit niet alleen een technisch, maar ook een ruimtelijk vraagstuk. Het raakt immers aan de ontwikkeling van de stad Apeldoorn. Het gaat over woningbouw, energievoorziening en inrichting van de openbare ruimte op verschillende schaalniveaus. Op de schaal van de regio speelt bijvoorbeeld de vraag: waar wil je slib verwerken? Op het niveau van de stad zijn de netwerken voor water, warmte en verkeer belangrijk. Frank: ‘Dit vraagt kennis van verschillende professionals, om beter inzicht te krijgen in de samenhang tussen al deze verschillende aspecten. We hebben naar veel experts geluisterd om tot creatieve nieuwe ideeën te komen en nieuwe perspectieven te ontwikkelen.’
TAUW ondersteunde Wing in dit traject met de technische know how over anders omgaan met afvalwater.