Een Zeeuwse strategie voor klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Dat brengt ook voor Zeeland grote uitdagingen met zich mee. Om te zorgen dat de provincie de gevolgen van klimaatverandering goed kan opvangen, ontwikkelen Zeeuwse overheden en organisaties samen een strategie voor klimaatadaptatie. Wing helpt hen hierbij.

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland te maken met extreme regenval, langdurige droogte, zeespiegelstijging en een grotere kans op hittegolven en overstromingen. De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie moet ervoor zorgen dat Nederland in 2050 zo is ingericht dat we de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen. Daartoe stellen alle overheden in 2020 een klimaatadaptatiestrategie vast. In Zeeland werken de provincie, gemeenten en het waterschap samen met andere betrokken organisaties een regionale klimaatadaptatiestrategie uit, de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland.

Regionale risicodialoog

Een belangrijke stap daarin was de regionale risicodialoog op 27 november in Middelburg. Tijdens de dialoog bespraken Zeeuwse overheden en de maatschappelijke partners samen de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. Specifiek keken ze naar de kwetsbaarheden waarvoor een regionale aanpak van meerwaarde is. Deze kwetsbaarheden werken de partijen vervolgens uit in de strategie. Hierin beschrijven ze hoe Zeeland de gevolgen van klimaatverandering wil opvangen en hoe ze dat samen organiseren. Wing organiseerde de risicodialoog en begeleidt de totstandkoming van de regionale strategie.

Bestuurlijke consultatie

Twee bestuurlijke consultatierondes vormen eveneens een belangrijk onderdeel van de strategieontwikkeling. Bij deze rondes kunnen de besturen van de Zeeuwse overheden de koers van de strategie helpen uitzetten. Aan de hand van de uitkomsten van de risicodialoog en de bestuurlijke consultatie maakt een schrijfteam een concept van de Zeeuwse klimaatadaptatiestrategie. Thematische groepen werken de discussiepunten met behulp van Wing verder uit tot concrete voorstellen voor de strategie. Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan een afwegingskader met voorschriften voor het bebouwd gebied op het vlak van klimaatadaptief bouwen. Maar hoe ziet zo’n afwegingskader eruit, welke aspecten nemen we daarin op en hoe bindend is het? Vervolgens bespreken we de voorstellen voor de conceptstrategie met alle partners in een tweede brede bijeenkomst.

Bewustwordingscampagne

Ook bij de inwoners van Zeeland ligt een verantwoordelijkheid. Om hen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en van wat zij zelf kunnen doen, ontwikkelt onze samenwerkingspartner Helder en Duidelijk een communicatiestrategie en bewustwordingscampagne. Onder meer door video’s en social media-berichten te ontwikkelen die gemeenten in hun eigen communicatie kunnen gebruiken. Bovendien schrijven de gemeenten een wedstrijd uit voor de meest klimaatadaptieve tuin.

Samenwerkingspartner

Helder en Duidelijk

Zie ook

www.zeelandverandertmee.nl