Regio van de Toekomst

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft richting aan de grote ruimtelijke opgaven voor Nederland. Maar in regio’s komen alle opgaven concreet bij elkaar. Wat kunnen we leren als we nationale doelen en principes laten landen in de regio? Die vraag staat centraal in Regio van de Toekomst.

De Nederlandse Vereniging voor tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL) en de Bond van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) hebben samen de handschoen opgepakt die de programmadirectie NOVI hen toewierp. Acht ontwerpteams laten in vier regio’s zien wat mogelijke toekomstbeelden zijn als je opgaven voor energie, klimaat, water, wonen, mobiliteit, verstedelijking, circulaire economie en voedselproductie slim combineert. Wing leverde de kwartiermaker om het project in de steigers te zetten en begeleidde de verdere uitvoering.

Regio voor de toekomst
Regio voor de toekomst

Ontwerpverkenningen

Als we alle claims op de ruimte optellen is Nederland te klein. Er zijn innovatieve oplossingen nodig voor de integratie van doelen en functies uit de verschillende sectoren. Ontwerpkracht helpt hierbij. Uit de beroepsverenigingen NVTL en BNSP zijn ontwerpteams samengesteld die met hun regionale opdrachtgevers ontwerpverkenningen hebben uitgevoerd. Halverwege gaf de vakgemeenschap elk team advies in een drukbezocht werkatelier. Een inspiratieteam van gezaghebbende leden diende als klankbord. Dat leverde krachtige beelden op, die het nationale omgevingsbeleid van inspiratie voorzien.

Oproep voor de toekomst

Ieders bijdrage was nodig om de grote opgaven aan te pakken, met kwaliteit en vanuit de sterke punten en eigenheid van elke regio. Die gedachte stond centraal bij de slotmanifestatie op 22 maart. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek om “De Oproep voor de toekomst van Nederland” te formuleren. Deze oproep is gericht aan verschillende overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Van Bouwend Nederland tot groene terreinbeheerders, van waterschap tot ministerie of lokaal bestuur, van wetenschap tot burgerorganisatie. Want Nederland is van ons allemaal.

Zie ook

Samenwerkingspartner

  • UUM