Secretariaat visserijakkoorden Waddenzee

De visserij is onlosmakelijk verbonden met de Noordzee en onze kustwateren. De vrijheid om te vissen is echter geen vanzelfsprekendheid meer. Claims op ruimte en de natuur- en milieuopgaven stellen de vissers voor grote uitdagingen. Wing helpt overheden, visserijsectoren en natuurorganisaties om samen akkoorden te sluiten voor een duurzamere visserij.

Vrijwel alle Nederlandse visserijsectoren hebben akkoorden met overheden en natuurorganisaties gesloten over hun activiteiten in Natura2000-gebieden in de Wadden- en Noordzee. In 2008 oordeelde de rechter in een zaak, aangespannen door natuurorganisaties, dat de mosselvisserij te veel schade aanbracht aan de waddennatuur. De natuurvergunning werd ingetrokken en de mosselvisserij werd stilgelegd. Daardoor beseften de mosselvissers dat ze beter afspraken konden maken met overheden en maatschappelijke partners, dan strijden bij de rechter.

Reeks akkoorden

Vervolgens werd het Mosselconvenant gesloten, als opmaat voor een reeks visserijakkoorden. Wing heeft daarna in 2011, in opdracht van het ministerie van LNV, het proces begeleid dat tot het VIBEG-akkoord voor kottervissers leidde in Natura2000-gebieden in de Noordzee. Voor de Waddenzee volgde in 2014 het VisWad akkoord voor de garnalenvisserij en in 2018 het Oesterraap akkoord. De akkoorden beschermen de natuurwaarden en bieden de betrokken visserijsectoren meer bestaanszekerheid.

Onafhankelijke positie

Wat bijdroeg aan deze successen waren de onafhankelijke positie van Wing en onze vertrouwensrelatie met alle betrokken partijen. Zij deelden hun interne overwegingen met Wing, zodat we die konden vertalen naar kansrijkere voorstellen. Goed luisteren en schakelen tussen de partijen en de voorzitter waren doorslaggevend. Ook stelden we de partijen zelf verantwoordelijk voor het te bereiken resultaat.

Innovaties en gebiedssluitingen

De afspraken met de mosselsector en garnalenvissers zijn erop gericht om de impact op de bodem en het ecosysteem fors te verminderen. Onder meer door technische innovaties, maar ook door gebiedssluitingen. Inmiddels zijn grote delen van de Waddenzee gesloten voor de mosselzaad- en garnalenvisserij. Oesters rapen en kokkels harken gebeurt op de droogvallende platen. En wel volgens afspraken over de hoeveelheden en de specifieke gebieden waar dit is toegestaan.

Secretariaat

Inmiddels voert Wing het secretariaat voor het VIBEG-akkoord voor de Noordzee en voor de visserijakkoorden van de Waddenzee, namelijk mosselen, garnalen, kokkels en oesters. We ondersteunen de voorzitter en bereiden het bestuurlijk overleg voor. In de uitvoering treedt Wing op als trekker van de onderliggende projectgroepen en werkgroepen en bewaakt de voortgang en uitvoering van de gemaakte afspraken.

Links

www.rijkewaddenzee.nl