Trilateraal partnerschap Waddenzee evalueren

Wing evalueerde de pilotfase van de Partnership Hub Waddensea. Hierin werken Denemarken, Duitsland en Nederland samen met in de Waddenzee actieve sectoren, aan het behoud en de versterking van de natuur. Volgens de aanbevelingen mag de Partnership Hub meer concrete projecten aanjagen, én lef tonen om gevoelige onderwerpen te bespreken.

De Partnership Hub Waddensea verbindt overheden, ngo’s en sectoren die actief zijn in werelderfgoed de Waddenzee en is onderdeel van de Trilateral Waddensea Cooperation. Om de samenwerking tijdens de pilotfase van 2019 tot 2022 te evalueren en verbetervoorstellen te doen, schakelde het Common WaddenSea Secretariat Wing in.
Wing is goed in het opzetten van netwerkverbanden en bekijken welk organisatiemodel erbij past. Bovendien kennen we de partijen in de Waddenzee en de samenwerkingsstijlen van de betrokken landen. Onze onafhankelijke rol bij evaluaties ten slotte, biedt samen met onze kennis van het gebied, de ruimte om de nodige zaken op tafel te leggen.

De diepte in

Eerst bestudeerde het Wing-team de doelen, het Memorandum Of Understanding en de voortgangsverslagen. We hielden interviews met vijftien mensen die nauwer betrokken zijn bij de Partnership Hub en zetten een enquête uit waarop nog veertien betrokkenen reageerden. Op grond daarvan stelden we een analyse en rapportage op. Tijdens een workshopdag in Bremen over de successen en uitdagingen, gingen de leden van het kernteam van de Hub met elkaar de diepte in. We hebben het eindrapport voorgelegd aan de deelnemers van de Hub, waaronder het Waddensea Forum, en besproken met de Waddensea Board, het bestuurlijk overleg voor de trilaterale samenwerking.

Concrete projecten

De Partnership Hub bevindt zich in de startfase en zoekt nog naar een goede samenwerking met de sectoren die actief zijn in de Waddenzee. Er is een zeker vorm van vrijheid nodig, meer onafhankelijk van formele overlegstructuren, om projecten verder te brengen. Vaak gaat het dan om projecten waarin de partijen over sectoren en overheden heen moeten samenwerken. Als netwerk met korte lijnen zou de Hub dit soort concrete samenwerkingen en projecten kunnen aanjagen en verder brengen.

Heldere focus

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het goed en formeel neerzetten van de Partnership Hub met een visie, missie, rollen en activiteiten. Door de coronacrisis en een gebrek aan capaciteit is de zichtbaarheid nu nog beperkt. Wing adviseert daarom te focussen op een beperkt aantal projecten waarin de intermediaire en aanjagende rol heel helder is. Oftewel: keep it simple. Zo kan de Hub haar toegevoegde waarde vergroten en is ze beter zichtbaar. Dat helpt ook om blijvende steun en financiering vanuit de overheden te garanderen.

“Be bold”

Een andere aanbeveling is “be bold”. De Hub ging discussies over politiek gevoelige onderwerpen als visserij nog uit de weg, maar is juist de aangewezen organisatie om vanuit haar iets onafhankelijkere positie met lef de knelpunten bespreekbaar te maken.
Ook verdient de relatie met het Waddensea Forum, een breed forum met stakeholders gericht op het hele Waddengebied, meer aandacht. Het gaat daarbij vooral om afstemming over en versterking van elkaars werk vanuit ieders verantwoordelijkheid.