Verkenning energie, landschap en klimaat in Assen

Assen staat voor belangrijke keuzes in de overgang naar duurzame energie, die hun weerslag zullen hebben op het landschap. De gemeente wil de energiebronnen goed inpassen in het landschap en combineren met opgaven zoals klimaatadaptatie en bosontwikkeling. Om de gemeente te ondersteunen, helpt Wing de mogelijkheden verkennen.

De gemeente Assen wil zorgen dat duurzame energie op een ook voor haar inwoners acceptabele manier deel gaat uitmaken van het landschap. Daarom helpt Wing een kernteam van ambtenaren met het verkennen van de mogelijkheden voor duurzame energie in combinatie met vraagstukken zoals het vergroten van biodiversiteit en aanpassen van het landschap aan klimaatverandering. Ook organiseert Wing twee werksessies met betrokken externe partijen zoals de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze & Aa’s en verschillende belangenverenigingen.

Energiebehoefte in 2050

Het uitgangspunt in de verkenning is de energiebehoefte van Assen in 2050. Om deze vast te stellen, gaan we uit van prognoses waarin ook besparingsdoelen zijn opgenomen én rekening wordt gehouden met de bestaande plannen voor de realisering van de winning van zonne-energie op daken en in zonneparken en warmtewinning. De hoeveelheid benodigde energie vertalen we naar mogelijke hoeveelheden zonnepark of windturbines of warmtewinning.

Integrale afweging

Verkenning energie, landschap en klimaat in Assen, omgevingsvisie
 Kaart omgevingsvisie (gemeente Assen).

Vervolgens stellen we de effecten van energieopwekking op het landschap vast, en de plekken waar mogelijkheden liggen. Ook vergelijken we de invloed van geconcentreerde opwekking met die van verspreide opwekking met meerdere kleine zonneparken of windturbines. En kijken we naar doelen die voortkomen uit de nationale bossenstrategie of samenhangen met klimaatadaptatie en goed zijn te combineren met de energietransitie. Zoals meer bossen planten en water beter vasthouden en laten infiltreren in de bodem.Op kaart kunnen we deze verschillende mogelijkheden samenvoegen tot enkele varianten met nadruk op zonne-energie of windenergie en met uiteenlopende combinaties van bos, hagen of natte natuur. Dit is input voor een keuzeproces binnen de gemeente.

Afronding

De Verkenning energie, landschap en klimaat wordt dit najaar afgerond en dient als bouwsteen voor het actualiseren van de gemeentelijke energievisie, omgevingsvisie en groenagenda.