Verkenning Wieringerhoek

In de Wieringerhoek, de noordwestpunt van Noord-Holland, liggen allerlei kansen om de ecologie, de economie en het landschap te versterken. Wing en Witteveen+Bos helpen Rijkswaterstaat om samen met gebiedspartijen de toekomstige inrichting te ontwerpen, met als uitgangspunt de ecologische vraagstukken die in dit gebied spelen.

De Wieringerhoek is het gebied tussen Enkhuizen tot het Amstelmeer, grenzend aan het IJsselmeer en de Waddenzee. Rijkswaterstaat werkt vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren aan de ecologische kwaliteit van dit gebied. Daarbij is er bijzondere aandacht voor leefgebieden voor vogels en vissen en het verbinden van zoete en zoute natuur. Samen met allerlei gebiedspartijen verkent Rijkswaterstaat de mogelijkheden om de natuur een impuls te geven en te combineren met recreatie en toerisme, de energietransitie, en de zoetwatergarantie voor de landbouw en drinkwater. Bij deze verkenning levert Witteveen+Bos de inhoudelijke kennis en ondersteunt Wing Rijkswaterstaat bij het omgevingsmanagement en het participatieproces.

Excursie en ontwerpateliers

We zijn in 2019 begonnen met de creatieve fase om te komen tot verscheidene alternatieve ontwerpen voor dit gebied. Eerst organiseerden we een gebiedsexcursie. Vervolgens hebben we gebiedspartijen begeleid tijdens vijf ontwerpateliers. Ook hebben we een nauwe samenwerking opgezet tussen de regionale partneroverheden en Rijkswaterstaat. We werken toe naar een breed gedragen voorkeursalternatief.

Spannende exercitie

De Wieringerhoek biedt veel kansen voor de ontwikkeling van zachte overgangen tussen zout en zoet water en tussen water en land. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor trekkende vissen. Tegelijkertijd hebben de droge zomers van de afgelopen jaren gezorgd voor een alarmerend hoog zoutgehalte in het IJsselmeer. De zoetwaterinname bij Andijk raakte toen bijna in de problemen. De spanning tussen “zoute en zoete wensen” maakt ontwerpen in dit gebied een spannende exercitie. Wing ziet het als uitdaging om in deze ogenschijnlijke tegenstelling tot een gebiedsontwerp te komen dat door meerdere partijen gedragen en gefinancierd wordt.

Samenwerkingspartner

Witteveen+Bos