Verkenning windenergie in bosgebieden

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord, waarin zij onder andere afspraken om in 2020 veertien procent duurzame energie op te wekken. In het akkoord zijn afspraken gemaakt hoe deze doelstelling bereikt moet worden. Windenergie is een belangrijk onderdeel van de energieambities. Momenteel worden locaties gezocht en gerealiseerd in zee en op land. Bossen worden daarbij grotendeels vermeden.

Op het snijvlak van leefomgeving, mens en economie

Nederland bestaat voor circa elf procent uit bos. Als een deel daarvan geschikt zou zijn voor windenergie, kan bos een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale energiedoelen. Windmolens kunnen bovendien extra inkomsten genereren voor natuurbeheer en andere maatschappelijke doelen.

Van visie naar praktijk en andersom

Twee terreinbeheerders, drie gemeenten, provincie Gelderland en de ministeries van Defensie en Economische Zaken hebben in 2014 en 2015 gezamenlijk verkend wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor windenergie in bosgebieden. In de verkenning zijn zes verschillende invalshoeken onderzocht: natuur, recreatie, techniek, landschap, betrokkenheid en financiën. De verkenning is in nauwe samenspraak met de betrokken organisaties vormgegeven. Via bureaustudies, interviews en werksessies met experts zijn de zes onderdelen uitgewerkt onder begeleiding van Wing. Alle organisaties hebben inhoudelijke experts geleverd om de onderdelen uit te werken. Andere organisaties zoals recreatieondernemers, natuur- en belangenorganisaties en de netbeheerder zijn op diverse momenten tijdens de verkenning betrokken. Daarnaast zijn twee onderdelen uitgevoerd in nauwe samenwerking met Alterra en Bosch & van Rijn.

Voor resultaten die werken

De verkenning geeft een eerste beeld op of windenergie mogelijk is in bosgebieden. De betrokken organisaties gaan nu ieder voor zich verder met de resultaten. Vervolg onderzoek op locatie, bijvoorbeeld in de vorm van pilots, zal duiden of windenergie haalbaar is.

Download de resultaten van de verkenning:

Partners van de verkenning

Gemeente Apeldoorn, Gemeente Barneveld, Gemeente Harderwijk, Landgoed Welna, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer