Werkprogramma Zoetwater voor Zuid- en Oost-Nederland

Door klimaatverandering komt de beschikbaarheid van voldoende schoon water in Hoog-Nederland steeds meer onder druk te staan. Dit heeft gevolgen voor onder meer de land- en tuinbouw, natuur, drinkwater en industrie. Als onderdeel van het Deltaprogramma werken waterschappen, provincies, gemeenten, terreinbeheerders en bedrijven in Zuid- en Oost-Nederland samen aan een nieuwe zoetwaterstrategie. Zij hebben in 2014 het Uitvoeringsprogramma ‘Zoetwater voor Zuid- en Oost-Nederland’ opgesteld met verschillende maatregelen om de zoetwatervoorziening veilig te stellen. De volgende stap is de vertaling naar een concreet werkprogramma.

Waterschap Aa en Maas en provincie Overijssel hebben Wing gevraagd om de ontwikkeling van het werkprogramma 2016-2021 te begeleiden. Hierbij horen ook de financiële afspraken.

Aanpak

De procesaanpak van Wing is gericht op het gezamenlijk uitwerken van concrete maatregelen per gebied, zoals peilgestuurde drainage, gecombineerd met het maken van heldere afspraken over ieders aandeel in de uitvoering. Het te ontwikkelen financieel arrangement moet de partijen prikkelen om concrete resultaten te bereiken. Met inspirerende werkateliers zorgt Wing dat de deelnemers gecommitteerd raken en onderling vertrouwen ontwikkelen.  

Resultaten

De bijeenkomsten leiden tot concrete afspraken tussen de partijen. In het najaar van 2015 zullen de partijen een bestuursovereenkomst sluiten voor de periode 2016-2021. Daarna kunnen projecten tot uitvoering komen.

Samenwerkingspartner

Blueconomy