De Bron-Depositie Matrix, tool voor stikstofmaatregelen

Voor de Provincie Zuid-Holland heeft Wing een methode ontwikkeld om snel en flexibel de impact van stikstofmaatregelen op Natura 2000-gebieden te berekenen. De Bron-Depositie Matrix laat de effecten van potentiële maatregelen zien. Dat maakt het gesprek in de gebiedsgerichte aanpak stikstof concreter, waardoor we stappen kunnen zetten.

Natuurgebieden lijden onder te hoge stikstofconcentraties. Bepaalde dier- en plantensoorten woekeren en andere verdwijnen. Binnen de gebiedsgerichte aanpak stikstof kijkt de provincie Zuid-Holland welke maatregelen ze kan treffen in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Wing ondersteunt de provincie in dit proces. Zo hebben we samen met betrokken partijen, een lijst met mogelijke maatregelen opgesteld. Denk aan: elektrisch openbaar vervoer, luchtwassers in de landbouw of een uitbreiding van het warmtenet. Normaliter kost het in AERIUS berekenen van de impact hiervan op de stikstofuitstoot en -neerslag veel tijd. Daarom hebben we een snelle, kwantitatieve analysetool ontwikkeld die de effecten van maatregelen inzichtelijk maakt: de Bron-Depositie Matrix.

Depositiematrix

Impact in kaart brengen  

De Bron-Depositie Matrix is gebaseerd op het stikstof rekenmodel AERIUS Calculator, dat het Rijk onder meer gebruikt om vergunningen te verlenen. We gebruiken alleen het deel van het model dat relevant is voor Zuid-Holland, waarbij de link tussen uitstoot en neerslag al doorgerekend is. Als we vervolgens de data over de verwachte uitstoot invoeren kunnen we op de kaart de impact van een maatregel op een natuurgebied weergeven. Het instrument valt te gebruiken voor onder meer mobiliteit, woningen, recreatie, industrie, scheepvaart en landbouw.

Concreet gesprek

Dankzij de Bron-Depositie Matrix is het nu mogelijk verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken op meerdere schaalgroottes. Een maatregel kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd dichtbij een Natura 2000-gebied of generiek in de hele provincie. Zo kan de provincie onderzoeken hoe ze maatregelen zo effectief mogelijk kan inzetten.

Dit maakt het gesprek over mogelijke maatregelen concreet. Wat houdt kringlooplandbouw bijvoorbeeld in en welke reductie brengt dit tot stand? Vervolgens kunnen we de impact van maatregelen breder bekijken en de maatschappelijke impact en kosten ervan bepalen. Ook kijken we of een maatregel bijdraagt aan andere opgaven zoals klimaatadaptatie en of bijvoorbeeld de waterkwaliteit erdoor verbetert.

Expertise en kennis

Bij de ontwikkeling van de Bron-Depositie Matrix hebben we de expertise binnen Wing in data-management en inhoudelijke kennis over Aerius Calculator gecombineerd met onze ervaring in procesbegeleiding. Daardoor kunnen we nu effectief aan de slag met berekeningen en zetten we samen stappen richting een oplossing voor het stikstofvraagstuk in Zuid-Holland.