Ecologie en economie in de Eemsdelta

Na jarenlange stagnatie hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de Eemsdelta de handen ineengeslagen voor economische ontwikkeling en ecologisch herstel. Zij willen werken aan de bereikbaarheid van de Eemshaven en de verbetering van de natuur. In 2015 hebben ze hun gezamenlijke ambities verbreed naar de verduurzaming van de economie en samenwerking met Duitsland.

Provincie Groningen en Programmabureau Naar een Rijke Waddenzee hebben Wing gevraagd als onafhankelijke partij om de totstandkoming en uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen te begeleiden.

Aanpak

Henk Smit van Wing faciliteerde het proces naar de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst in 2014. Na de vele conflicten speelde het creëren van vertrouwen tussen de partijen hierbij een zeer belangrijke rol. 

Nu geeft Henk Smit samen met provincie Groningen vorm aan het management van het programma. Belangrijke onderdelen hiervan zijn agenderen, partijen bij elkaar brengen, en ook ondersteunen en platform bieden voor lastige gesprekken. Kwesties moeten op het juiste niveau besproken worden waarbij niet alleen wordt geschakeld tussen overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijfsleven, maar ook tussen ambtelijk en bestuurlijk. Het vergt creativiteit om te komen tot oplossingen die goed zijn voor economie én ecologie. De partijen volgen een nieuwe manier van werken waarbij bedrijfsleven en NGO’s samen duurzame oplossingen ontwikkelen. De overheid faciliteert en geeft de kaders aan.

Resultaat

Na de samenwerkingsovereenkomst gingen meerdere projecten in uitvoering. Zo werd een MIRT onderzoek gestart, kreeg de dijkversterking Delfzijl-Eemshaven een bredere insteek en komen nu pilots op gang om het slib uit de Eemshaven economisch te gaan benutten. De Eemsdelta is een ware proeftuin voor het samengaan van ecologie en economie. Wing is trots om daar een bijdrage aan te mogen leveren.

Links