Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen

Ook waterschappen willen hun steentje bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Daarom besloten ze te verkennen wat de mogelijkheden zijn om met kleine windmolens zelf poldergemalen en waterzuiveringen van energie te voorzien. Wing hielp de opties op een rij te zetten en een quickscan te ontwikkelen.

Om bij te dragen aan de energietransitie, wilde de Unie van Waterschappen weten of waterschappen windenergie kunnen inzetten voor hun poldergemalen, waterzuiveringsinstallaties en gebouwen. De benodigde energie kan dan komen van kleine windmolens op terreinen van waterschappen. Wat zijn de kansen voor kleine windturbines bij de waterschappen? Samen met onderzoeks- en adviesbureau RenCom heeft Wing deze vragen verkend.

Aanpak

Eerst is er gekeken wat er zowel beleidsmatig als technisch mogelijk is. Wing heeft een enquête onder de waterschappen gehouden en samen met RenCom interviews bij gemeenten en provincies gedaan om het draagvlak te peilen. RenCom heeft geïnventariseerd welke kleine windturbines er zijn en hoe ze presteren, en is gaan rekenen met de specificaties van de windmolens en de energievraag van enkele waterschappen bij gemalen en waterzuiveringen. Wing heeft de omgeving in kaart gebracht om te beoordelen of er wel een windturbine geplaatst kon worden en of er voldoende wind staat.

Windsnelheid en schaal

Het onderzoek laat zien dat het aantrekkelijk is voor waterschappen om poldergemalen en waterzuiveringen zelf van energie te voorzien met kleine windmolens. Maar niet overal. De gemiddelde windsnelheid moet minimaal 5 meter per seconde bedragen. Veel plekken langs de kust voldoen hieraan, maar ook meer landinwaarts zijn er geschikte locaties. Verder passen kleine windmolens qua schaalgrootte goed bij bijvoorbeeld een gemaal, gebouw of boom. Kleine windmolens vallen meer weg in het landschap dan grote turbines.

Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen, energietransitie, onderzoek, beleidsmatig, technisch, duurzame energievoorziening
Conclusies haalbaarheid kleine windturbines bij waterschappen (Wing).

Beleid en rendement

Het gemeentelijk beleid verschilt erg en biedt vaak weinig mogelijkheden voor de plaatsing van kleine windturbines op waterschapsterreinen. Wanneer er wel een vergunning kan worden verleend, moeten waterschap en gemeente een zorgvuldig traject organiseren om omwonenden mee te nemen in de afwegingen. Sommige typen windturbines kunnen zonder subsidie worden aangeschaft. Het rendement stijgt echter als er aanspraak wordt gemaakt op subsidie. Verder wordt het financieel aantrekkelijker als de opgewekte energie zo lokaal mogelijk wordt gebruikt.

Quickscan

In het rapport is een quickscan opgenomen die laat zien hoe kansrijk een locatie is voor kleine windturbines. Voor iedereen die overweegt om een kleine windmolen te plaatsen, van gemeenten en waterschappen tot particulieren en bedrijven, is deze quickscan een handig hulpmiddel. De expertise van Wing kwam goed tot uitdrukking in het duidelijk rapporteren in begrijpelijke taal van de grote hoeveelheid informatie. Deze konden we onder meer inzichtelijk maken door ingewikkelde technische en ruimtelijk zaken te visualiseren. Zo wordt in één oog opslag helder wat er wordt bedoeld.

Rapport

Het rapport valt hier te downloaden.