Nieuw ontwerp voor veerhaven Ochten

Landschapsbeleving en recreatie staan voorop in het ruimtelijke ontwerp van Wing voor de uiterwaarden en de oude veerhaven van het dorp Ochten. Het uitgebalanceerde plan hangt samen met de dijkversterking langs de Waal en tovert het gebied om in een recreatieve trekpleister voor de hele regio.

De oude veerhaven van het Nederbetuwse dorp Ochten is lang geleden al in onbruik geraakt. Eromheen liggen een Waalstrandje, picknickplaats, sportveld en kleinschalige horeca. Momenteel komen hier alleen de dorpsbewoners. In het nieuwe ontwerp van Royal HaskoningDHV en de landschapsarchitecten van Wing komt een recreatief terrein met parkachtige allure.

Wandelen, fietsen en aanmeren

Vlakbij, op voormalige landbouwgrond langs de dijk, komt een parkeerplaats die verhuld wordt door een nog te ontwikkelen ooibos. Recreanten kunnen van hieruit in de groene uiterwaarden wandelen of naar het Waalstrand gaan. Er komt een fietspad door het gebied en in de oude veerhaven komt een steiger waar boten kunnen aanmeren. Bovendien wordt een riviergeul aangelegd in de uiterwaard ten behoeve van het hoogwaterbeheer en de riviernatuur.

Visualisatieprent Veerhaven Ochten. Sander de Knegt.

Flexibel en adaptief

Het plan is flexibel en adaptief; het kan langzaam groeien naar een volwaardig recreatief knooppunt. Zo is er nabij het sportveld een hoger gelegen plek gereserveerd voor een gebouw dat horeca en een toeristisch informatiepunt kan huisvesten. Dit gebouw kan er komen wanneer een geïnteresseerde uitbater in overleg met de provincie tot een goed plan komt. Eventueel kan de parkeerplaats dan worden uitgebreid.

Uitgebalanceerde inrichting

Het ontwerp toont een aantrekkelijk landschap met een uitgebalanceerde inrichting. In de uiterwaarden is er rust en natuur, terwijl er bij de dijk meer intensiteit is. Elementen van de oude haven worden als herinnering bewaard in het landschap. Dit gaat onder meer om de plekken waar in het verleden de veerpont bereikt kon worden. Ook de gekozen materialen sluiten aan bij de stoere functies van weleer. Uitdagend was de afstemming op het hoogwaterbeheer. Bomen kunnen bij hoogwater zorgen voor opstuwing van het rivierwater en mogen daarom alleen op plekken waar dit effect acceptabel wordt geacht. Dat betekende dus tekenen en rekenen, voordat er een haalbaar plan ontstond.

Raakvlakken koppelen

Wing was eerder betrokken bij het ontwerp voor de dijkversterking in de Neder-Betuwe, in opdracht van het waterschap Rivierenland. In het verlengde daarvan vroeg Royal HaskoningDHV Wing eveneens voor het project rondom de veerhaven. Nationale en regionale programma’s zijn hier gecombineerd: een geul vanwege de Kaderrichtlijn Water, een dijkontwerp voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk en toeristische ontwikkeling voortvloeiend uit het programma Waalweelde van de Provincie Gelderland. Vanuit al deze invalshoeken ontwikkelden provincie, waterschap, gemeente, ingenieurs en landschapsarchitecten een plan voor een veilig en aantrekkelijk landschap.