Parel van de Waddenzee, de haven van Den Oever

Hoe ziet de toekomst voor de haven van Den Oever eruit? De haven ligt in een dynamisch knooppunt in het Waddengebied. Zowel voor de visserij als voor de industrie en recreatie zijn er kansen te over. Een daadkrachtige organisatie vanuit de gemeente maakt alle verschil.

Op het voormalig eiland Wieringen bevindt zich de haven van Den Oever. Het ligt op een logistiek knooppunt van weg en water, tussen zoet en zout water, naast de Afsluitdijk én relatief dicht bij de randstad. De haven is van belang voor de maritieme industrie en visserij. Maar met name de visserijsector kent momenteel een terugloop en gaat een onzekere toekomst tegemoet. Mede daarom vroeg de gemeente Hollands Kroon aan Wing om een verkenning uit te voeren. Hoe houden we een economisch gezonde, duurzame en bij de gemeenschap passende haven, ook op langere termijn?

In gesprek met de omgeving

Wing heeft naar een breed scala aan perspectieven en belangen gekeken. Middels interviews, op afspraak en tijdens een lokaal festival, en door een vergelijking te maken met andere visserijhavens in Nederland zijn uiteenlopende toekomstpaden in beeld gebracht en aan de omgeving getoetst. Op basis van de reacties hebben we adviezen aan de gemeente opgesteld. Om deze goed tot hun recht te laten komen, hebben we de verschillende toekomstbeelden gevisualiseerd, zowel van de haven in detail als in de context van het bredere gebied.

Kansenkaart haven Den Oever

Kansenkaart haven Den Oever

Stevige regie

In de bijgevoegde rapportage staan onze vier adviezen aan de gemeente. Het belangrijkste is: meer daadkracht tonen en de regie steviger in handen nemen. Zo kan de gemeente een gecoördineerd havenoverleg opzetten om de uitvoering van adviezen en acties beter te waarborgen. Bestaande activiteiten moeten voldoende ruimte krijgen, terwijl tegelijkertijd de haven met een meer recreatief profiel naar buiten kan treden om zo meer bezoekers te trekken.

Betrokkenheid organiseren

We sloten de verkenning af met een informatieavond waarop veel bewoners, ondernemers en gebruikers afkwamen. Meermaals gaven de deelnemers aan dat in eerdere trajecten geen vervolg werd gegeven aan onderzoeken en dat enige terugkoppeling ontbrak. Daarom vonden Wing en de gemeente het gesprek met de omgeving over de resultaten erg belangrijk. Opnieuw bleek toen hoe sterk de bewoners en ondernemers zich betrokken voelen. Met een klankbordgroep die de gemeente adviseert over ontwikkelingen bij de haven, kan deze betrokkenheid vorm krijgen, ook voor de toekomst.

Download de rapportage Quickscan haven Den Oever (pdf)