Samen leren in het Programma Natuur

Wing stimuleert de kennisontwikkeling en kruisbestuiving tussen de betrokken partijen bij het Programma Natuur. Samenwerken kan immers uitdagend zijn. Vooral rond een lastige opgave als natuurherstel, hetgeen onlosmakelijk verbonden is met landbouw en stikstofreductie. Binnen de lerende samenwerking Programma Natuur staat leren van elkaar centraal. Iedereen mag meedoen.

Van elkaar leren klinkt vrij eenvoudig. Toch blijkt dat in de praktijk vaak lastig. De overheden en betrokken partijen binnen het Programma Natuur zijn grote organisaties, met hun eigen vormen van communicatie. Het Programma Natuur dient het herstel en de versterking van natuurgebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies en samenwerkingspartners voeren deze ingewikkelde taak uit. Hoe kunnen ze hun kennis uitwisselen?

Leren van het verleden

Het idee achter lerende samenwerking is niet nieuw. In het verleden organiseerde Wing de Werkplaats Vitaal Platteland over de toekomst van het platteland en interbestuurlijke samenwerking. De betrokkenen deden destijds veel lessen op, bijvoorbeeld, over het belang om de opgaven centraal te stellen en dat van continue samenwerking tussen Rijk en regio. Deze lessen passen we nu weer toe binnen het Programma Natuur.

Inkijkje bij pioniers

In nauwe samenwerking met het ministerie, BIJ12 en RVO geeft Wing de online en offline themabijeenkomsten vorm. Tijdens deze sessies delen de betrokkenen hun ervaringen met bepaalde onderwerpen zoals systeemherstel, de overgangsgebieden en de Agenda Natuurinclusief. Vervolgens vindt het echte leren plaats: de deelnemers gaan in gesprek met de casushouder en elkaar. Zo was er een presentatie over de manier waarop een provincie haar grondwervingsproces inricht. Gezien de transities die op het platteland afkomen, ligt dit erg gevoelig. Een inkijkje in de werkwijze van deze pionierende provincie bleek dan ook waardevol voor andere provincies en partners.

Van Limburg tot Friesland

Iedereen die zich betrokken voelt bij het Programma Natuur kan deelnemen aan de lerende samenwerking. Niet alleen beleidsmakers van de overheden, maar ook de terreinbeherende organisaties en andere geïnteresseerden zitten aan tafel. Oftewel betrokkenen vanuit het hele land, van Limburg tot Friesland. De bijeenkomsten leiden tot kruisbestuiving tussen de deelnemers en tot gedragen initiatieven. Op deze manier draagt de lerende samenwerking van Wing bij aan kennisontwikkeling tussen de organisaties.

Links

Programma Natuur: Lerende samenwerking