Agenda voor het Waddengebied 2050

Hoe gaan we in het unieke Waddengebied om met nieuwe uitdagingen en kansen? Met die vraag hebben het Rijk, de Waddenprovincies, (eiland)gemeenten, natuurorganisaties en bedrijven van doen. Samen hebben ze het ontwerp voor de Agenda voor het Waddengebied 2050 opgesteld. Wing heeft het traject begeleid en de ambities en strategieën helder gemaakt.

Veel mensen hebben een band met het Waddengebied. Het is er goed wonen, werken en recreëren. Klimaatverandering, de energietransitie, demografische, morfologische en technologische ontwikkelingen vragen om gezamenlijke visie op de toekomst van het gebied. Daarom hebben de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven na een langdurig gebiedsproces de Agenda voor het Waddengebied 2050 opgesteld. Deze bundelt de al bestaande ambities, doelen en strategieën van het Rijk en de regio en scherpt deze aan. Ook geeft hij aan welke dilemma’s en gesprekspunten er nog liggen.

Integrale aanpak

De betrokken partijen hebben al een decennialange traditie van samenwerking. De gebiedsagenda biedt een basis van waaruit ze verder met elkaar kunnen werken aan de vraagstukken en een meer integrale aanpak kunnen ontwikkelen. Daarom blikt de agenda ook alvast vooruit op het uitvoeringsprogramma 2021-2026, waarin staat hoe de partijen de gebiedsagenda in de praktijk gaan brengen. Wing heeft het traject begeleid en geholpen om de doelen en strategieën helder te krijgen.

Verbinden en oplossen

Wing heeft geholpen om de partijen en opgaven onderling met elkaar te verbinden. Zo kwamen de dilemma’s die de verschillende opgaven met zich meebrengen boven water en konden de betrokkenen gezamenlijke oplossingen uitwerken. Dankzij ons netwerk en onze jarenlange ervaring met het werken in het Waddengebied, weten we wat er speelt en wat belangrijk is voor de partijen. Daarnaast heeft Wing veel kennis en ervaring met stakeholderprocessen in andere grote wateren zoals de Noordzee en het IJsselmeergebied. Inmiddels is de ontwerp-agenda gereed. Op 9 juli 2020 is de agenda aangeboden aan de Tweede Kamer en vrijgegeven voor een openbare internetconsultatie.

Zie ook

www.agendavoorhetwaddengebied2050.nl

Samenwerkingspartners

MUST