Klimaat

Nederland klimaatbestendig maken

De droge zomers van de afgelopen jaren, extreme regenbuien, overstromingen en de zeespiegelstijging laten het zien: het klimaat verandert. Hoe kunnen we Nederland zo inrichten dat landbouw, natuur en andere functies voldoende kunnen meebewegen? En hoe realiseren we dat?

Het veranderende klimaat vraagt om een klimaatadaptieve inrichting van het bebouwd en landelijk gebied. Klimaatadaptief wil zeggen dat we in gebiedsprocessen en bij de inrichting van gebieden rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen we de kwetsbaarheid van gebieden verminderen. Ook kunnen we kansen benutten, bijvoorbeeld door waterberging te combineren met de opwekking van duurzame energie of met nieuwe natuur.

Dialoog en strategie

De vraagstukken die klimaatverandering meebrengt, zijn groot en lastig. Ze vragen inzet van onder andere burgers, bedrijven, natuurorganisaties en overheden. Wing ontwikkelt en begeleidt processen om ons land klimaatadaptatief in te richten. Daarbij gebruiken we vaak een ontwerpende aanpak om de waarden, kansen en bedreigingen in het landschap in beeld te krijgen. We ontwikkelen met provincie, gemeenten, waterschappen en andere betrokken organisaties strategieën, bijvoorbeeld op regionaal niveau. Vervolgens gaan we met partijen aan de slag om de strategie te vertalen naar de uitvoering.

Bewustzijn vergroten

Klimaatverandering krijgt steeds meer invloed op ons allemaal, zeker als ’t gaat om volksgezondheid en veiligheid. Toch ervaart nog niet iedereen dat even sterk. Daarom helpt Wing partijen om het bewustzijn onder inwoners en ondernemers te vergroten. We organiseren daarvoor niet alleen congressen en symposia, maar liever gaan we een stap verder. Door toe te werken naar afspraken, waarvoor partijen werkelijk verantwoordelijkheid nemen.