Landbouw

Een vitale landbouw in een veerkrachtige omgeving

Ons rijke landbouwverleden is terug te vinden in het landschap van nu. Tegelijk verandert er veel in het landelijk gebied. De beperkte ruimte in Nederland leidt steeds vaker tot spanningen tussen de landbouw en natuur, klimaatadaptatie, recreatie en wonen. Wing laat zien dat er veel meer mogelijk is dan een keuze tussen het ene of het andere belang.

De landbouw maakt deel uit van een veerkrachtig ecosysteem op het platteland. Door te werken aan blijvende samenhang tussen vitale landbouw, rijke natuur, een schoon watersysteem en een gezonde leefomgeving kun je veel van de problemen die nu spelen oplossen. Een grutto die in een weiland wormen vindt en in het natuurgebied ernaast kan schuilen, heeft het goed. Wij zien dat boeren, bewoners, natuurliefhebbers en bestuurders bereid zijn om hieraan te werken. Dat kunnen zij niet alleen, ze hebben elkaar nodig. Wing faciliteert de dialoog tussen de betrokken partijen. We luisteren, initiëren én gaan samen aan de slag.

Opgaven en doelen

Actuele opgaven in het landelijke gebied richten zich op de afnemende biodiversiteit, het veranderende klimaat, de leefbaarheid en het economisch en sociaal perspectief voor de landbouw zelf. Veel boeren begrijpen deze opgaven en hebben ruimte nodig om er als ondernemer op in te spelen. Dat vraagt een samenspel met anderen. Wing staat liefst naast de boeren om met hen en met overheden en betrokken organisaties scherp te krijgen welke doelen ze voor het gebied hebben. Van daaruit kunnen we vanuit ieders kracht werken aan een vitale landbouw in een veerkrachtige omgeving.

In het veld

Dit doen we bijvoorbeeld in het Groningse Westerkwartier waar we met boeren stappen zetten naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. In Zuid-Holland is met inzet van AERIUS een gezamenlijke feitenbasis over stikstof gelegd, die het startpunt vormt voor een gebiedsgerichte aanpak. En op Schiermonnikoog is een samenwerking van melkveehouders opgezet, die laatst met trots hun kaas “Van Schier” heeft gepresenteerd.