Bestuurlijk begeleiden

We voelen ons vertrouwd in de context van verschillende belangen en uiteenlopende percepties van de werkelijkheid

Hoe krijgen we de handen op elkaar? Hoe komen we tot gebiedsplannen die bestuurlijk gedragen worden? Welk type omgevingsmanagement hoort daarbij? De begeleiding van bestuurlijke processen vraagt om een goede antenne voor bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden, omgevingsbewustzijn en daadkracht.

Wing ondersteunt partijen in het vinden van een gezamenlijke, gedragen uitkomst met bestuurlijk gewicht. Zodat de afspraken ook echt gerealiseerd kunnen worden. We voelen ons vertrouwd in de context van verschillende belangen en uiteenlopende percepties van de werkelijkheid. Van daaruit zoeken we naar een gezamenlijke oplossing.

Welke procesarchitectuur daarbij hoort, is maatwerk en verschilt per project. Soms is een compacte stuurgroep en een maatschappelijke klankbordgroep voldoende. Andere keren organiseren we een brede bestuurlijke consultatie langs gemeenteraden, Provinciale Staten, dagelijks besturen en relevante maatschappelijke partners. Ook geven we ruimte aan stemmen die tegenspraak bieden. Wing begeleidt het bestuurlijk proces bijvoorbeeld als stuurgroep-secretaris, programma-manager of omgevingsmanager. Daarbij is de inhoudelijke kennis die we in huis hebben over de ontwikkelingen in de werkvelden zeer behulpzaam en vaak zelfs essentieel.