Reflectiebijeenkomst

Ethiek in beleid

Vrijdag 25 mei 2012

Door: Joost Tersteeg, Franck Meijboom en Ferry Leenstra

Onze pluriforme samenleving kenmerkt zich door een grote diversiteit aan waarden en principes die steeds vaker onderling schuren. Naarmate de maatschappelijke interactie breder wordt en burgers en bedrijfs-leven meer in de vormgeving van beleid participeren, komen ook steeds nadrukkelijker de onderliggende morele vragen en ethische dilemma’s in beeld. Hebben wij ook zorgplicht voor wilde dieren? Wat doe je als religieus slachten een verminderd dierenwelzijn met zich meebrengt? Waar houdt publieke verantwoor-delijkheid op en gaat die over op het private domein? Samen met u willen wij verkennen hoe de ethiek als instrument kan worden ingezet om oplossingsgericht te reflecteren op de morele dimensies van beleid.

Op 25 mei 2012 hebben Joost Tersteeg, Franck Meijboom en Ferry Leenstra samen met een groep vakgenoten gereflecteerd op de rol van ethiek in beleid. 

Joost.jpgJoost Tersteeg is senior procesadviseur en partner bij Wing. Joost heeft brede (internationale) ervaring als strategisch adviseur in maatschappelijk complexe vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voorafgaand aan Wing werkte Joost bij Alterra, het Milieu- en Natuurplanbureau en diverse internationale samenwerkingsprojecten.
 
 foto_Hans_leeflang.jpgFranck Meijboom is universitair docent en onderzoekscoördinator bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderwerp was de rol die vertrouwen en betrouwbaarheid speelt in de landbouw- en voedselsector. Franck is ook voorzitter van de Commissie Ethiek van de KNMvD en bestuurssecretaris bij de European Society for Agricultural and Food Ethics.
 
 Ferry Leenstra2.jpgFerry Leenstra is projectmanager livestock research bij Wageningen UR. In die rol adviseert zij beleidsmakers op het terrein van dierlijke productie, dierenwelzijn en duurzaamheid. Eerder was Ferry eindverantwoordelijk voor alle proefdierfaciliteiten van Wageningen UR en werkte zij als beleidsadviseur bij het ministerie van LNV.